THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1218/TTg-CN
V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7422/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 7 năm 2018), ý kiến các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1886/BXD-HTKT ngày 31 tháng 7 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5778/BNN-KH ngày 30 tháng 7 năm 2018), Tài chính (văn bản số 9094/BTC-ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4015/BTNMT-KHTC ngày 27 tháng 7 năm 2018), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5433/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Quảng Ninh.

2. Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định, trình duyệt điều chỉnh Quy hoạch theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1218/TTg-CN năm 2018 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1218/TTg-CN Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1218/TTg-CN năm 2018 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close