ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố tích cực triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả trong các mặt công tác như: tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố; Rà soát, hỗ trợ, xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề mang địa danh...

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Cụ thể hóa các mục tiêu của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cụ thể:

a) Mục tiêu chung.

- Nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

- Hỗ trợ bảo hộ, khai thác và áp dụng thực tiễn sáng chế/ giải pháp hữu ích của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố.

- Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề của thành phố Hà Nội.

b) Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2020.

- Tổ chức từ 2 - 5 chương trình truyền thông (truyền hình); ít nhất 32 lớp đào tạo tập huấn để nâng cao nhận thức, năng lực phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố.

- Hỗ trợ, khai thác, áp dụng ít nhất 01 sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn.

- Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho ít nhất 31 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề mang địa danh của Hà Nội.

- Hỗ trợ phát triển sở hữu trí tuệ cho ít nhất 04 nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ.

2. Yêu cầu.

- Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phải bám sát mục tiêu tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020.

- Nội dung hỗ trợ phải thiết thực, gắn với thực tiễn hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố; Mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN về việc hướng dẫn tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015 cho đến khi có văn bản thay thế; Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành có liên quan.

- Phân công rõ nhiệm vụ các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trong việc chủ trì, phối hợp, thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả, phát huy được vai trò của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG.

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ.

a) Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề giới thiệu pháp luật sở hữu trí tuệ và vai trò của tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể khác.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ; Giới thiệu, quảng bá và phát triển tài sản trí tuệ trên các cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố; Tổ chức các sự kiện về sở hữu trí tuệ đặc biệt là sự kiện ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4).

c) Biên tập, in ấn và phát hành các tài liệu hướng dẫn thủ tục đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ, giới thiệu mô hình tiêu biểu đã được ứng dụng trong thực tiễn.

2. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý.

a) Hỗ trợ xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề mang địa danh của Thành phố, cụ thể:

- Các sản phẩm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đã được phê duyệt tại Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 12/9/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ đào tạo kiến thức về thị trường, kỹ thuật trồng trọt cho nông dân, xây dựng thương hiệu và tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.

- Các sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp mang địa danh của Hà Nội có nhu cầu xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý đề nghị bổ sung năm 2019.

b) Hỗ trợ hoàn thiện và phát triển nhãn hiệu tập thể mang địa danh Hà Nội đã được bảo hộ.

3. Hỗ trợ hoàn thiện, khai thác và áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích vào thực tiễn.

a) Xác định nhu cầu của tổ chức, cộng đồng, địa phương về áp dụng, đổi mới công nghệ, khai thác sáng chế/giải pháp hữu ích phục vụ hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh.

b) Tra cứu, đánh giá, lựa chọn và xác định công nghệ, các giải pháp phù hợp với nhu cầu khai thác, áp dụng.

c) Xây dựng và triển khai phương án áp dụng công nghệ, các giải pháp từ các sáng chế/giải pháp hữu ích đã lựa chọn.

d) Tư vấn, hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật và các thành quả sáng tạo khác.

4. Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ.

a) Hỗ trợ khai thác, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

b) Cung cấp thông tin sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển giá trị tài sản.

c) Giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác cho các tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Khoa học và Công nghệ.

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của Thành phố và đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Xây dựng và lập dự toán thực hiện Kế hoạch, tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất nội dung thực hiện. Hướng dẫn và tiếp nhận thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân tham gia Kế hoạch.

- Rà soát, tổng hợp danh mục các sản phẩm được tạo ra từ sáng chế/giải pháp hữu ích, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề mang địa danh, trình UBND Thành phố bổ sung kế hoạch hàng năm.

- Sử dụng và quyết toán kinh phí theo chế độ tài chính đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, rà soát, tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Công Thương.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng, phát triển thương hiệu đối với các sản phẩm làng nghề đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị, hoạt động giao thương, kết nối cung - cầu, tuyên truyền quảng bá nông sản thực phẩm của Thành phố hàng năm; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tiêu thụ nông sản tại Hà Nội vào các kênh phân phối, tiến tới đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nhằm hỗ trợ nông dân phát triển được sản xuất một cách ổn định, bền vững; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn Thành phố, qua đó tạo địa điểm cố định đảm bảo tiêu thụ sản phẩm bền vững; Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương, đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các quận huyện, thị xã lựa chọn, rà soát danh mục các sản phẩm nông nghiệp địa phương để phát triển tài sản trí tuệ; Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, thu hoạch và bảo quản; Hướng dẫn kỹ thuật, quy trình sản xuất cho các chuỗi sản xuất có chứng nhận VietGAP, VietGHAP, GlobalGAP, HACCP, GMP, sản xuất theo hướng hữu cơ, ... để đảm bảo tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đồng đều, từ đó đảm bảo các tiêu chí của một thương hiệu được bảo hộ.

- Phối hợp các UBND quận, huyện, thị xã để xây dựng vùng sản xuất các mặt hàng nông sản, vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, thu hoạch và bảo quản.

5. Sở Thông tin và Truyền thông.

Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, Thành phố và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến các kiến thức và phát luật về sở hữu trí tuệ.

6. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố).

Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thủ tục hồ sơ để biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình có sáng kiến kỹ thuật, thành quả sáng tạo được áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.

7. Cơ quan báo chí Thành phố.

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ chủ động tăng cường tin bài, phóng sự truyền hình... về các hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Thành phố.

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố.

8. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Triển khai các biện pháp quản lý, khai thác và phát triển các nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm của địa phương.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn quản lý.

9. Các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các Hội nghề nghiệp.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ; Huy động sự tham gia và đóng góp của đoàn viên, hội viên trong việc tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.

(Có phụ lục danh mục đính kèm theo)

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- Các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố;
- Báo Hà Nội mới, báo Kinh tế và Đô thị;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP,
KGVX, KT, ĐT, NC/TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXHương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ CÓ NHU CẦU TẬP HUẤN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO HỖ TRỢ TIẾP CẬN, NÂNG CAO NHẬN THỨC, NĂNG LỰC TẠO LẬP VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

TT

Đơn vị đăng ký

Giai đoạn thực hiện

Đơn vị chủ trì và phối hợp

Tên đơn vị

Đối tượng tham gia

Số lượng tham gia

Số buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo

Năm 2019

Năm 2020

 

1

Hà Đông

Cán bộ chuyên trách các quận, huyện, thị xã; Hộ sản xuất và kinh doanh sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp, doanh nghiệp;

Hợp tác xã; Hội làng nghề,..

140

2

1

1

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm XTĐTTMDLTP; UBND các quận, huyện thị xã; Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội nghề nghiệp

2

Bắc Từ Liêm

140

2

1

1

3

Sơn Tây

70

1

1

 

4

Mê Linh

280

4

2

2

5

Chương Mỹ

140

2

1

1

6

Phúc Thọ

70

1

1

 

7

Đan Phượng

280

4

2

2

8

Phú Xuyên

70

1

1

 

9

Thanh Trì

140

2

1

1

10

Quốc Oai

140

2

1

1

11

Ứng Hòa

280

4

2

2

12

Thạch Thất

70

1

1

 

13

Thanh Oai

280

4

4

 

14

Hoài Đức

140

2

1

1

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC SẢN PHẨM MANG ĐỊA DANH CỦA HÀ NỘI CÓ NHU CẦU BẢO HỘ, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
(Kèm theo Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND Thành phố)

TT

Sản phẩm

Quận/huyện

Hình thức bảo hộ

Đơn vị chủ trì và phối hợp

 

1

Sản phẩm nấm chất lượng cao HTX nấm Nghĩa Minh - xã Đan Phượng

Đan Phượng

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể (NHTT)

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm XTDTTMDLTP; UBND các quận, huyện thị xã; Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội nghề nghiệp

 

2

Sản phẩm chăn nuôi hữu cơ xã Phương Đình

 

3

Hoa ly xã Song Phương

 

4

Miến Cự Đà, xã Cự Khê

Thanh Oai

 

5

Bún, bánh cuốn xã Bích Hòa

 

6

Gạo bắc thơm số 7, đài thơm số 8 xã Đỗ Động

 

7

Rau quả an toàn HTX DVTH Hòa Bình, phường Phú Nghĩa

Hà Đông

 

8

Rau an toàn xã Minh Tân

Phú Xuyên

 

9

Rau an toàn xã Hồng Thái

 

10

Trứng vịt Đông Lỗ

Ứng Hòa

 

11

Khoai tây Hương Ngải

Thạch Thất

 

12

Ổi bọc xã Di Trạch

Hoài Đức

 

13

Miến Minh Khai - Hoài Đức

 

14

Rau an toàn xã Xuân Phú

Phúc Thọ

 

15

Rau, củ quả Mê Linh (thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, xã Tiền Phong, xã Văn Khê, xã Tiến Thắng)

Mê Linh

 

16

Bưởi đỏ Đông Cao

 

17

Rau an toàn Chúc Sơn

Chương Mỹ

 

18

Bưởi hữu cơ Nam Phương Tiến

 

19

Rau an toàn xã Hà Hồi

Thường Tín

 

20

Bánh dày Quán Gánh của xã Nhị Khê

 

21

Hoa Tây Tựu

Bắc Từ Liêm

 

22

Thanh long ruột đỏ Ba Vì

Ba Vì

 

23

Rau an toàn Ba Vì

 

24

Mật ong Tản Viên-Ba Vì

 

25

Thuốc nam Ba Vì cho sản phẩm thuốc nam của đồng bào dân tộc Dao xã Ba Vì

 

26

Đậu làng chài, xã Võng La

Đông Anh

 

 

 

27

Cam Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ

Gia Lâm

 

 

 

28

Dược liệu Hữu cơ Sóc Sơn

Sóc Sơn

 

 

 

29

Gạo hữu cơ Phú Xuyên

Phú Xuyên

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận (NHCN)

 

 

30

Thịt lợn sinh học Phúc Thọ

Phúc Thọ

 

 

31

Thịt lợn Yên Bình

Thạch Thất

 

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC NHIỆM VỤ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG MANG ĐỊA DANH ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẬP THỂ
(Kèm theo Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND Thành phố)

TT

Nhãn hiệu tập thể (NHTT)

Quận/huyện

Đơn vị chủ trì và phối hợp

1

NHTT “Bánh tẻ Phú Nhi”, số bằng 165400

Sơn Tây

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm XTĐTTMDLTP; UBND các quận, huyện thị xã; Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội nghề nghiệp

2

NHTT “Chuối Vân Nam”, số bằng 270423

Phúc Thọ

3

NHTT “Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn”, số bằng 254940

Sóc Sơn

4

NHTT “Miến dong Minh Hồng”, số bằng 260959

Ba Vì

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019-2020

Số hiệu 242/KH-UBND Ngày ban hành 27/12/2018
Ngày có hiệu lực 27/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019-2020
Mục lục

Mục lục

Close