Văn bản "Quyết định 05/2005/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 18/01.2007 và được thay thế bởi Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 26/08/2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 05/2005/QĐ-BGDĐT

Hà Nội , ngày 17 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999; Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2001 và Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm tra chất lượng giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông", ban hành kèm theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999; Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2001 và Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 7. Số lượng nhiều nhất cho mỗi đội tuyển

- Có 8 (tám) thí sinh/môn/đơn vị thi.

- Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ An và các trường đại học, mỗi đội tuyển có 10 (mười) thí sinh:

- Riêng các đội tuyển Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học của Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) và đội tuyển Tin học của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có 15 (mười lăm) thí sinh/đội tuyển."

2. Thay cụm từ "Vụ Trung học phổ thông" bằng cụm từ "Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục" trong Điều 9 khoản 2.

3. Điểm b khoản 2 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"b) Hội đồng coi thi Đại học Quốc gia Hà Nội:

 - Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trường Đại học thuộc đơn vị dự thi khác;

 - 2 Phó Chủ tịch: 1 là lãnh đạo của trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và 1 là Trưởng hoặc Phó trưởng phòng đào tạo của trường đại học thuộc đơn vị khác;

 - 2 thư ký: 1 là chuyên viên phòng đào tạo của trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và 1 là chuyên viên phòng đào tạo của trường đại học thuộc đơn vị khác;

 - Các giám thị là cán bộ, giáo viên ở trường THPT, giáo viên ở khối lớp THPT chuyên của trường đại học thuộc đơn vị dự thi khác. Mỗi phòng thi có 3 giám thị: giám thị số1 và giám thị số 2 coi bên trong phòng thi, giám thị số 3 coi bên ngoài phòng thi."

4. Khoản 1 Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 27. Các đồ dùng học tập mà thí sinh được phép mang vào phòng thi

1. Với các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, các đồ dùng học tập thông thường sau đây:

 - Máy tính bỏ túi (trừ môn toán), thước kẻ, ê ke, com pa, dụng cụ vẽ hình, thước vẽ đồ thị,

 - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và bảng tính tan (với môn hóa học), At lat Địa lý Việt Nam (với môn địa lý). Các tài liệu này do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành và không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì khác."

5. Điểm a khoản 3 Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Gửi các bưu kiện về Bộ:

a) Ngay sau buổi thi cuối cùng, các bài thi và hồ sơ được bảo đảm qua đường bưu điện theo điạ chỉ nhận:

Ông Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49 Đại Cồ Việt - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội."

6. Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 33. Sau khi được Chủ tịch Hội đồng chấm thi duyệt, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm thông báo kết quả thi chính thức và cấp giấy chứng nhận cho học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 của năm tổ chức kỳ thi. Giấy chứng nhận chỉ cấp một lần. Mọi trường hợp bị thất lạc giấy chứng nhận đều không cấp lại mà chỉ xác nhận vào đơn đề nghị của học sinh."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng các trường đại học có các khối lớp trung học phổ thông chuyên và Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bành Tiến Long

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 18/01/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 05/2005/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 05/2005/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 17/02/2005
Ngày có hiệu lực 14/03/2005 Ngày hết hiệu lực 18/01/2007
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 05/2005/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close