BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ NĂM 2008 ĐẾN HẾT NĂM 2012 HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 2008 đến hết năm 2012 hết hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Bộ GD&ĐT
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC BAN HÀNH TỪ NĂM 2008 ĐẾN HẾT NĂM 2012 HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

I

Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

2.

Nghị định

40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

3.

Quyết định

07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009

Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học

Quyết định 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

II

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

4.

Quyết định

40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

5.

Quyết định

52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006

Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

6.

Quyết định

68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

7.

Quyết định

03/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2008

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

8.

Quyết định

04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2008

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

9.

Quyết định

05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

10.

Quyết định

06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008

Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (GDĐH)

11.

Quyết định

08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/03/2008

Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông

12.

Quyết định

11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008

Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

13.

Quyết định

15/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2008

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12

Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông

14.

Quyết định

18/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2008

Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

Thông tư số 02/2011/TT-BGDĐT ngày 20/01/2011 ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và Quyết định số 2478/QĐ-BGDĐT ngày 09/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

15.

Thông tư

21/2008/TT-BGDĐT ngày 22/4/2008

Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục

16.

Thông tư

22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

17.

Quyết định

27/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông

18.

Quyết định

38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008

Về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Chỉ thực hiện trong năm học 2008-2009

19.

Quyết định

43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008

Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

20.

Quyết định

45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008

Ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ

Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

21.

Chỉ thị

47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008-2009

Chỉ thực hiện trong năm học 2008-2009

22.

Quyết định

51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

23.

Quyết định

54/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/9/2008

Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

24.

Chỉ thị

56/2008/CT-BGDĐT ngày 03/10/2008

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2008- 2009

Chỉ thực hiện trong năm học 2008-2009

25.

Quyết định

70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007

Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

26.

Quyết định

80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

27.

Quyết định

82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

28.

Thông tư

02/2009/TT-BGDĐT ngày 02/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

29.

Thông tư

04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009

Ban hành Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 03 năm 2012 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

30.

Thông tư

08/2009/TT-BGDĐT ngày 21/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

31.

Thông tư

20/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp TCCN và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp TCCN

Thông tư số 44/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

32.

Thông tư

21/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp cao đẳng

Thông tư số 45/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng.

33.

Thông tư

22/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp đại học

Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 ban hành Mẫu bằng tốt nghiệp đại học

34.

Thông tư

35/2009/TT-BGDĐT ngày 03/12/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

Thông tư số 39/2012/TT-BGDĐT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục.

35.

Thông tư

03/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010

Ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

36.

Thông tư

04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008.

Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

37.

Thông tư

05/2010/TT-BGDĐT ngày 24/02/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT

Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 03 năm 2012 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

38.

Thông tư

06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010

Ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (GDTrH)

39.

Thông tư

31/2010/TT-BGDĐT ngày 18/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008, Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

40.

Thông tư

11/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

41.

Thông tư liên tịch

50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09/9/2008

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

42.

Thông tư liên tịch

35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/03/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1020/QĐ-BGDĐT năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục được ban hành từ năm 2008 đến hết năm 2012 hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 1020/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 24/03/2014
Ngày có hiệu lực 24/03/2014 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1020/QĐ-BGDĐT năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục được ban hành từ năm 2008 đến hết năm 2012 hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close