BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1571/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2012 (tính đến hết ngày 30/6/2012).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Lãnh đạo Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2012)

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

Quyết định số 4480/2002/QĐ-BGTVT

Ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Bộ Giao thông vận tải

31/12/2002

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 8/03/2012 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢIVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢIVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢIVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢIVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢI

Nghị định số 71/2006/NĐ-CP

Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Chính phủ

25/7/2006

Bị thay thế bởi Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ban hành ngày 21/03/2012 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNGVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNGVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNGVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNGVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

Thông tư số 11/2011/TT-BGTVT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

Bộ Giao thông vận tải

28/3/2011

Bị thay thế bởi Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh Nhân viên hàng không.

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮTVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮTVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮTVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮTVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

Quyết định số 74/2005/QĐ-BGTVT

Ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy trình tín hiệu đường sắt”

Bộ Giao thông vận tải

30/12/2005

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt.

STT

Tên loại - Số ký hiệu

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày, tháng, năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

2

Quyết định số 20/2008/QĐ-BGTVT

Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các Trạm kiểm tra tải trọng xe.

Bộ Giao thông vận tải

02/10/2008

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

2

Thông tư số 20/2001/TT-BGTVT

Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu vận tải đường biển

Bộ Giao thông vận tải

12/11/2001

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT ngày 6/03/2012 quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

3

Quyết định số 744/QĐ-BGTVT

Về việc thành lập Trạm tìm kiếm, cứu nạn Trường Sa

Bộ Giao thông vận tải

24/03/2006

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2012/TT-BGTVT ngày 20/01/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

4

Quyết định số 29/2008/QĐ-BGTVT

Về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

16/12/2008

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/03/2012 Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

5

Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT

Về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

26/12/2008

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển VN.

6

Quyết định số 162/QĐ-BGTVT

Ban hành tạm thời định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

Bộ Giao thông vận tải

19/01/2010

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 69/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

2

Quyết định số 2727/1998/QĐ-CHK

Ban hành Quy chế khai thác tàu bay thương mại-QCHK-KT1

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

10/10/1998

Bị bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

3

Quyết định số 14/1999/QĐ-HK

Ban hành “Điều lệ kỹ thuật xăng dầu hàng không”

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

18/5/1999

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2012/TT-BGTVT ngày 9/01/2012 quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

4

Quyết định số 06/2000/QĐ-CHK

Ban hành Quy chế về nhân viên xác nhận hoàn thành bảo dưỡng - QCHK-66.

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

03/02/2000

Bị bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

5

Quyết định số 20/2000/QĐ-CHK

Ban hành về Quy chế hàng không - Cấp bằng 1-QCHK-CB1.

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

01/08/2000

Bị bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

6

Quyết định số 10/2001/QĐ-CHK

Ban hành Quy chế về Quy trình cấp chứng chỉ cho tàu bay và các sản phẩm, thiết bị của tàu bay - QCHK-21

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

9/7/2001

Bị bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

7

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGTVT

Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22TCN 337-06 về Phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay hàng không dân dụng.

Bộ Giao thông vận tải

31/3/2006

Bị bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

8

Quyết định số 45/2006/QĐ-BGTVT

Ban hành Quy chế khai thác trực thăng thương mại.

Bộ Giao thông vận tải

19/12/2006

Bị bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

9

Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT

Về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Bộ Giao thông vận tải

04/4/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh Nhân viên hàng không.

10

Quyết định số 10/2008/QĐ-BGTVT

Ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng

Bộ Giao thông vận tải

13/6/2008

Bị bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1

2

Quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT

Ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt”

Bộ Giao thông vận tải

30/12/2005

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt.

3

Quyết định số 76/2005/QĐ-BGTVT

Ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt”

Bộ Giao thông vận tải

30/12/2005

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28/12/2011 về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt.

                     

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/07/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1571/QĐ-BGTVT năm 2012 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 1571/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 05/07/2012
Ngày có hiệu lực 05/07/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1571/QĐ-BGTVT năm 2012 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close