Văn bản "Quyết định 1757/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về tổ chức và hoạt động của Website Bộ giáo dục và đào tạo trên Internet do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/10.2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số:  1757/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 07  tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN INTERNET

            BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;
Căn cứ Quyết định số 1854/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 15 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo trên Internet.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các vụ: Khoa học - Công nghệ, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- PTT Phạm Gia Khiêm;
- Ban Chỉ đạo 58 của CP;     (để b/c) 
- Ban Chỉ đạo Đề án 112 của CP;         
- Website Chính phủ (để phối hợp);
- Các đơn vị, dự án thuộc Bộ (để thực hiện);          
- Lưu: VT, TT Tin học.  

BỘ TRƯỞNG

 Nguyễn Minh Hiển
 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN INTERNET

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1757/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 Chương 1:

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo trên Internet (sau đây gọi tắt là Website Bộ) bao gồm: cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu; công tác biên tập Website Bộ và công tác tiếp dân trên mạng.

2. Quy định này áp dụng cho các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm các vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra, Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Trung tâm Tin học, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục và các dự án thuộc Bộ (sau đây gọi chung là các đơn vị).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Website là nơi cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng Internet. Website bao gồm nhiều trang web, trong đó có Trang đầu (Home page) là trang đầu tiên mà người sử dụng nhìn thấy khi mở website. Thông tin trên các trang web được truyền tải bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, tiếng nói, hình ảnh, video, đồ họa. Có thể truy cập thông tin trên các trang web khác nhờ các mối siêu kết nối (hyperlink). Cổng thông tin điện tử (portal) là website tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng theo một phương thức thống nhất, thông qua một điểm truy cập duy nhất đối với người sử dụng.

2. Cơ sở dữ liệu là tập hợp thông tin được biên soạn, sắp xếp có hệ thống  theo một phương pháp nhất định để có thể truy cập và sử dụng bằng phương tiện kỹ thuật số.

3. Tích hợp dữ liệu là quá trình thu thập, lưu trữ, liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp và điều hành; cung cấp và chia sẻ các thông tin chung; truyền tải các thông tin quản lý bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 3.  Địa chỉ Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo là www.moet.gov.vn và www.edu.net.vn.

Điều 4.  Vị trí, nhiệm vụ của Website Bộ

1. Website Bộ là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, có thẩm quyền và công khai trên mạng Internet của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ của Website Bộ

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục; tình hình hoạt động của ngành giáo dục trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về giáo dục;

c) Phục vụ quá trình ra các quyết định quản lý và điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Cung cấp thông tin cho Website Chính phủ theo quy định; chia sẻ thông tin chung với các cơ quan hành chính nhà nước khác;

đ) Xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Chính phủ; giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo các văn bản pháp luật và các quy định có liên quan;

e) Triển khai hoạt động dịch vụ công về thông tin giáo dục;

g) Tổ chức tiếp dân trên mạng.

Điều 5. Quản lý Website Bộ

1. Website Bộ hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trung tâm Tin học có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website Bộ; làm nhiệm vụ trị sự của Website Bộ; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề liên quan đến Website Bộ.

3. Ban Biên tập Website Bộ được quy định tại Chương III của Quy định này chịu trách nhiệm quản lý nội dung của Website Bộ.

4. Mọi hoạt động của Website Bộ phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 6. Kinh phí thực hiện Website Bộ

1. Kinh phí thực hiện Website Bộ được cân đối trong dự toán chi bao gồm các nguồn: chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo; chi chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục; chi thực hiện đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước; chi chương trình Chính phủ điện tử và chi thực hiện các dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kinh phí thực hiện Website Bộ được chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; xây dựng và nâng cấp các phần mềm của Website Bộ; lắp đặt đường truyền kết nối Internet để đảm bảo hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website Bộ; mua các kho thông tin và dữ liệu phục vụ giáo dục; mua bản quyền trí tuệ; công tác trị sự của Website Bộ; nhuận bút, thù lao cộng tác viên, biên tập viên và nhân viên của Website Bộ. Mức chi được thực hiện theo các quy định của Nhà nước.

Chương 2:

   CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

Điều 7. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website Bộ

1.   Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị;

2.   Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về giáo dục;

3.   Các văn bản hướng dẫn và các thông tin về các kỳ thi quốc gia và quốc tế; các dữ liệu về kết quả của các kỳ thi quốc gia (thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, thi học sinh giỏi toàn quốc);

4.   Trình tự, thủ tục giải quyết công việc của các đơn vị; tên của người chịu trách nhiệm chính trong từng khâu thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết công việc;

5.   Danh mục, nội dung các dự án thuộc Bộ; hạng mục đầu tư, tiến độ và nội dung triển khai của các dự án; hồ sơ mời thầu, thư mời thầu và kết quả đấu thầu;

6.   Danh mục địa chỉ thư điện tử của cán bộ công chức các đơn vị, địa chỉ thư điện tử của các đơn vị;

7.   Chương trình giáo dục của các cấp học và các trình độ đào tạo;

8.   Thông tin về thiết bị giáo dục;

9.   Niên giám thống kê giáo dục;

10.   Thông tin thời sự; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục;

11.   Thông tin về các giải thưởng nghiên cứu khoa học, các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu và các cuộc thi khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

12.   Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn trong nước và quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

13.   Thông tin về công nghệ giáo dục, giáo dục  điện tử (e Learning), bài giảng điện tử; tạp chí điện tử về giáo dục;

14.   Thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn và phát ngôn chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

15.   Dự thảo các văn bản hoặc các vấn đề của ngành giáo dục cần lấy ý kiến rộng rãi trong ngành và cộng đồng xã hội;

16.   Lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ;

17.   Tư vấn pháp luật về giáo dục; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

18.   Giải đáp yêu cầu của công dân về các vấn đề có liên quan đến giáo dục;

19.   Các thông tin khác theo quy định của Chính phủ, hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ;

20.   Các thông tin cần thiết cho các hoạt động giáo dục phục vụ lợi ích công cộng.

Điều 8. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Mọi thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi về Trung tâm Tin học được thực hiện theo các hình thức sau:

a) Bằng văn bản, theo mẫu cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website Bộ quy định tại Phụ lục 1 (Mẫu 1, 2, 3), kèm theo tệp thông tin, dữ liệu (kể cả các biểu bảng, công thức, hình ảnh) qua mạng theo địa chỉ [email protected];

b) Đối với các dữ liệu đặc thù (bao gồm: kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, số liệu thống kê giáo dục) được thực hiện như sau: gửi qua mạng theo địa chỉ [email protected] hoặc ghi vào đĩa CD, theo mẫu riêng cho từng loại dữ liệu; 

c) Trực tiếp cập nhật thông tin trên trang tin, mục tin được giao quyền cập nhật.

2. Bộ mã tiếng Việt thống nhất dùng là mã Unicode, TCVN 6909 - 2001.

Điều 9. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7 của Quy định này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin.

2. Đối với các dữ liệu đặc thù như kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, số liệu thống kê giáo dục, phải được cung cấp ngay sau khi nhận được của đơn vị, cơ sở (các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp).

3. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật chậm nhất vào 16 giờ hàng ngày.

4. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 7 của Quy định này phải được cung cấp kịp thời, ngay sau khi được ban hành.

Điều 10. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị    

1. Trách nhiệm chung của các đơn vị

a) Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Website Bộ các nội dung thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7 của Quy định này, thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý;

b) Các thông tin giải đáp yêu cầu của tổ chức và cá nhân về giáo dục thuộc lĩnh vực nào thì đơn vị phụ trách lĩnh vực đó phải cung cấp nhanh chóng, kịp thời và chính xác theo phân cấp quy định;

c) Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những thông tin, dữ liệu mà đơn vị cung cấp;

d) Mỗi đơn vị cử một cán bộ làm đầu mối cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu cho Website Bộ (sau đây gọi tắt là cán bộ đầu mối).

2. Trách nhiệm cụ thể của một số đơn vị

a) Trung tâm Tin học chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kho thông tin, dữ liệu; tích hợp và xử lý cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục, cơ sở dữ liệu của chương trình mục tiêu về giáo dục và các dự án; hướng dẫn kỹ thuật và kết nối hoạt động cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị qua mạng Internet; liên kết các cơ sở dữ liệu điều hành của Bộ; liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp của các đơn vị; phối hợp với các đơn vị tổ chức các diễn đàn trao đổi về giáo dục;

b) Vụ Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm cung cấp các thông tin về hoạt động khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và môi trường của ngành; dữ liệu các đề tài, dự án khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và môi trường cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thông tin về các giải thưởng nghiên cứu khoa học;

c) Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm cung cấp các thông tin, dữ liệu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; thông tin thống kê về cán bộ, giáo viên và giảng viên của ngành giáo dục; chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ và công chức ngành giáo dục; các thông tin thay đổi về nhân sự, về cơ cấu tổ chức của các đơn vị; trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ thành lập trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

d) Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm cung cấp các thông tin, dữ liệu về thống kê giáo dục hàng năm; các văn bản hướng dẫn  trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ để xây dựng các nội dung kế hoạch hàng năm cho các đơn vị (kế hoạch ngân sách, xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị, đề án, dự án đầu tư); cung cấp các thông tin về thiết bị giáo dục;

đ) Văn phòng có trách nhiệm cung cấp các thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc đưa tin và điểm báo; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện của các đơn vị tại các cuộc họp giao ban của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp và cập nhật thông tin cho Website Bộ;

e) Vụ Pháp chế có trách nhiệm cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về giáo dục đang có hiệu lực pháp luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật cần lấy ý kiến rộng rãi trong ngành giáo dục và cộng đồng xã hội; tư vấn pháp luật về giáo dục; tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

g) Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm cung cấp thông tin về các kỳ thi quốc gia và quốc tế; các văn bản hướng dẫn về các kỳ thi quốc gia; các dữ liệu về kết quả của các kỳ thi quốc gia; các thông tin về công tác kiểm định chất lượng giáo dục;

h) Vụ Đại học và Sau đại học có trách nhiệm cung cấp các văn bản hướng dẫn về thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng; các dữ liệu về kết quả thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng; chương trình khung giáo dục đại học;

i) Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp có trách nhiệm cung cấp các văn bản hướng dẫn về thi và tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp; các dữ liệu về kết quả thi và tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp; chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp;

k) Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Giáo dục Trung học có trách nhiệm cung cấp các chương trình giáo dục phổ thông;

l) Vụ Công tác học sinh, sinh viên có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tình hình và hoạt động của học sinh, sinh viên, về các phản ảnh của học sinh, sinh viên và việc xử lý, giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao và thi tìm hiểu của học sinh, sinh viên;

m) Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học thực hiện công tác biên tập, biên dịch và đưa các tin chính của Website Bộ bằng tiếng Anh;  có trách nhiệm cử cán bộ tham gia biên tập tiếng Anh trong Ban Biên tập; cung cấp các văn bản hướng dẫn các hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thông báo về các chương trình học bổng đi học đại học, sau đại học ở nước ngoài;

n) Các dự án có trách nhiệm cung cấp nội dung của dự án, các hạng mục đầu tư và tiến độ triển khai của dự án; các thông tin về hồ sơ mời thầu, thư mời thầu và kết quả đấu thầu theo các quy định của Nhà nước về đấu thầu; hỗ trợ và phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động của Website Bộ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương 3:

CÔNG TÁC BIÊN TẬP WEBSITE BỘ

Điều 11. Ban Biên tập Website Bộ

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Ban Biên tập Website Bộ.

2. Ban Biên tập Website Bộ gồm Trưởng Ban Biên tập, 02 Phó Trưởng Ban Biên tập và các uỷ viên Ban Biên tập. Giám đốc Trung tâm Tin học là Trưởng Ban Biên tập.

Điều 12. Nhiệm vụ của Ban Biên tập Website Bộ

1. Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi Website Bộ qua các hình thức được quy định tại Điều 8 của Quy định này; khi cần thiết, theo yêu cầu hoạt động của Website Bộ được quy định tại văn bản này hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website Bộ;

2. Biên tập, xử lý các tin của các trang tin, chuyên mục và chuyên đề;

3. Hướng dẫn và phối hợp với cán bộ đầu mối của các đơn vị được quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 10 của Quy định này trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị;

4. Lựa chọn các tin để đưa tin bằng tiếng Anh trên Website Bộ;

5. Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức trao đổi, thảo luận trên diễn đàn của Website Bộ.

6. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài ngành giáo dục để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị, cơ sở giáo dục theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 13. Trách nhiệm của Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các Uỷ viên Ban Biên tập Website Bộ và các cán bộ đầu mối của các đơn vị

1. Trưởng Ban Biên tập Website Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các thông tin, dữ liệu được đưa lên Website Bộ trên mạng Internet; có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Biên tập.

2. Các Phó Trưởng Ban Biên tập Website Bộ chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập và Bộ trưởng về từng mặt công việc được phân công.

3. Các uỷ viên Ban Biên tập Website Bộ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Biên tập Website Bộ và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập về thực hiện các nhiệm vụ được giao.  

4. Cán bộ đầu mối của các đơn vị được quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 10 của Quy định này có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập và gửi tin của đơn vị mình về Trung tâm Tin học; đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn và hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Quy định này và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chương 4:

CÔNG TÁC TIẾP DÂN TRÊN MẠNG

Điều 14. Hộp thư tiếp dân trên mạng

1. Địa chỉ hộp thư tiếp dân trên mạng (hộp thư công vụ) của Bộ Giáo dục và Đào tạo là [email protected], do Văn phòng quản lý.

2. Hộp thư tiếp dân của đơn vị được giao trách nhiệm tiếp dân hoặc thực hiện dịch vụ hành chính công có địa chỉ theo mẫu là     

    <vụ/cuc/vp/thanhtra>@moet.gov.vn.

Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị về công tác tiếp dân

1. Các đơn vị có trách nhiệm tiếp dân phải cử cán bộ phụ trách hộp thư điện tử tiếp dân; khi nhận được thư yêu cầu phải có trách nhiệm: thông báo đã nhận được thư cho người gửi, báo cáo đến cấp có thẩm quyền và Ban Biên tập Website Bộ xử lý, thông báo trả lời cho người có yêu cầu; chọn lọc đưa lên Website Bộ những vấn đề mang tính xã hội và cần thông báo rộng rãi.

2. Hàng tuần, hàng tháng các đơn vị phải tổng hợp tình hình tiếp dân qua mạng gửi Văn phòng (Phòng Tổng hợp) và Thanh tra để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Chương 5:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Khen thưởng

Cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy định này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website Bộ, tuỳ theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 17. Xử lý vi phạm

Cá nhân, tập thể nào làm trái với các quy định của văn bản này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

             _____________           

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BGD&ĐT

 ngày     tháng    năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)     

 

Phụ lục I

MẪU PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHO WEBSITE BỘ

Mẫu 1.

Phiếu cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website Bộ

 

Mẫu 2.

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu

 

Mẫu 3.

Phiếu yêu cầu trả lời

 

Mẫu 1. Phiếu cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website Bộ

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                          

       _________________                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                               ________________________

 

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHO WEBSITE BỘ

 

1. Tên Đơn vị:        (ngầm định trên máy gửi qua mạng)

2. Tên người gửi:   (hoặc nhận dạng qua chữ ký e mail gửi qua mạng)

3. Thời gian gửi:    (máy tính tự làm)

4. Thông tin: 

a.      Tên tiêu đề tin cần đăng:

b.     Tóm tắt:

c.     Tin chi tiết: (gõ trực tiếp hoặc tệp gửi kèm)

5. Văn bản kèm theo:

     -   ....

6. Tin thuộc loại (để đưa vào ô chủ đề tương ứng):

a.      Văn bản pháp quy

b.     Phát ngôn chính thức của Bộ

c.     Tin vắn (tin ngắn mô tả sự kiện)

d.     Chương trình đào tạo

đ.  Sách giáo khoa

e.      Thông báo (tuyển sinh, khoá huấn luyện, tuyển cán bộ, ....)

g. Thông tin dự án, thông tin đấu thầu

h. Thông tin về hội nghị, hội thảo (thông báo số, nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần, người chủ trì, ...)

i.  Tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ

k.  Trả lời thắc mắc của công dân (qua Diễn đàn)

l.  Lịch tuần

m.  Tổ chức

n.  ....

7. Liên quan đến (để chấm ô):

a.      Bậc học, lĩnh vực:

b.     Đối tượng liên quan: (giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức,...)

c.     Đơn vị, cơ sở giáo dục: (sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường phổ thông phổ thông, mầm non,...)

 

 

Mẫu 2. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                          

       _________________                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                ________________________

 

                                                  Hà Nội, ngày       tháng       năm 200

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU

                  

Kính gửi:

 

Theo yêu cầu của: (Lãnh đạo Bộ hoặc theo Quy định này,...)

Ban Biên tập Website Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Quí ......................................................................................................................

cung cấp các thông tin về vấn đề sau để đăng tải trên Website Bộ:

-

-

          ........

 

Đề nghị thông tin gửi về Ban Biên tập Website Bộ, dạng tệp tin văn bản (tệp MS word, RTF, ...),  mã tiếng Việt Unicode,  địa chỉ [email protected].

Thời hạn:  trước        giờ      , ngày      tháng      năm

Xin trân trọng cám ơn.

 

TM. BAN BIÊN TẬP

(Chức vụ)

 

( Chữ ký)

 

 

Họ và tên

 

 

Mẫu 3. Phiếu yêu cầu trả lời

                                                       

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                          

       _________________                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                               ________________________

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 200

 

PHIẾU YÊU CẦU TRẢ LỜI

 

Người yêu cầu: (Lãnh đạo Bộ,....)

                  

Kính gửi:

 

 Trên Diễn đàn giáo dục của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại địa chỉ....................................................................................................................,

có bài phản ánh về việc...................................................................................,

có yêu cầu giải đáp thắc mắc về ......................................................................

Đề nghị  ...................................................................................................

xem xét và trả lời trước công luận và trực tiếp vào Diễn đàn của Website Bộ.

Đồng thời, đề nghị gửi cho:

-

-

Thời hạn:  trước        giờ      , ngày    tháng    năm             

                                                                          

 

(Chữ ký)

Họ và tên

 

 

 Phụ lục II

 

ĐỊA CHỈ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TIẾP DÂN

1. Hộp thư điện tử tiếp dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

[email protected]

2. Hộp thư điện tử tiếp dân của đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp dân hoặc thực hiện dịch vụ hành chính công có mẫu như sau:  

<cuc/vp/thanhtra>@moet.gov.vn

   Địa chỉ hộp thư điện tử tiếp dân cụ thể của các đơn vị là:

[email protected]

[email protected]

VuDH&[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/10/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1757/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về tổ chức và hoạt động của Website Bộ giáo dục và đào tạo trên Internet do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu 1757/QĐ-BGD&ĐT Ngày ban hành 07/04/2006
Ngày có hiệu lực 07/04/2006 Ngày hết hiệu lực 30/10/2008
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1757/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về tổ chức và hoạt động của Website Bộ giáo dục và đào tạo trên Internet do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close