ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1801/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1704/TTr-HCSN ngày 22/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời chính sách đối với học sinh khuyết tật học tập tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú: 910.000 đồng/tháng/học sinh;

- Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú: 390.000 đồng/tháng/học sinh;

- Hỗ trợ tiền sinh hoạt: 30.000 đồng/tháng/học sinh;

- Hỗ trợ tiền vệ sinh cho học sinh ntừ 13 tuổi trở lên: 35.000 đồng/tháng/học sinh nữ.

* Số tháng được hỗ trợ: 09 tháng/năm

* Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

Quy định này không áp dụng đối với các đối tượng đã được hưởng: Chính sách theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Liên bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Học bổng quy định tại Quyết định 851/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành liên quan và Hiệu trưởng Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1801/QĐ-UBND năm 2017 quy định tạm thời chính sách đối với học sinh khuyết tật học tập tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị

Số hiệu 1801/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày có hiệu lực 30/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Trị Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1801/QĐ-UBND năm 2017 quy định tạm thời chính sách đối với học sinh khuyết tật học tập tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị
Mục lục

Mục lục

Close