BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1805/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Website Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Lãnh đạo Bộ GTVT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2011)

STT

Số ký hiệu

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày, tháng, năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

1035/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường sông

Bộ Giao thông vận tải

28/4/2000

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa

2

34/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

21/12/2004

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

3

27/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định về quản lý đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

17/5/2005

Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 quy định quản lý đường thủy nội địa

4

15/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

29/8/2008

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

265/ĐBVN

Thông tư quy định việc ưu tiên qua phà, cầu phao và cấp giấy ưu tiên qua phà, cầu phao cho các loại xe

Bộ Giao thông vận tải

21/10/1995

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường bộ

2

1635/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: 22 TCN 299-02 “Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Khung mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu và phương pháp thử”.

Bộ Giao thông vận tải

30/5/2002

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 về việc ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, xe gắn máy

3

1636/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: 22 TCN 291-02 “Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Ống xả mô tô, xe máy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”.

Bộ Giao thông vận tải

30/5/2002

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 về việc ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, xe gắn máy

4

34/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Bộ Giao thông vận tải

21/07/2005

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

5

35/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Bộ Giao thông vận tải

21/7/2005

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

6

01/2003/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy

Bộ Giao thông vận tải

08/01/2003

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường bộ

7

09/2009/TT-BGTVT

Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

24/6/2009

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011 quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

1

67/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành “Quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu”

Bộ Giao thông vận tải

02/12/2005

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

2

32/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi “Quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải

28/8/2006

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

3

21/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định về bổ sung sửa đổi Điều 5 của “Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

10/10/2008

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

170/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước SOLAS 74 và Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

Bộ Giao thông vận tải

16/01/2004

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/08/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1805/QĐ-BGTVT năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 1805/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 15/08/2011
Ngày có hiệu lực 15/08/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1805/QĐ-BGTVT năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close