BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1811/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ CỦA CƠ QUAN CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các đơn vị trực thuộc Văn phòng về quy trình điều hành, triển khai Kế hoạch sử dụng xe ô tô; bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và và thanh toán chi phí nhiên liệu, sửa chữa xe ô tô.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 1274/CAAV ngày 15/10/1993 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của khối cơ quan Cục Hàng không.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP;
- Đội xe ô tô, các Ban: TH, TV, QTM thuộc VP;
- Website Cục HKVN;
- Lưu: VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ CỦA CƠ QUAN CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1811/QĐ-CHK ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác; trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Cục Hàng không Việt Nam khi sử dụng xe ô tô phục vụ công tác.

Điều 2. Nguyên tắc sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

1. Việc sử dụng xe ô tô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

2. Xe ô tô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam chỉ sử dụng để phục vụ công tác và các công việc của Cục; không sử dụng xe ô tô vào việc riêng.

3. Việc thanh quyết toán chi phí nhiên liệu căn cứ vào Kế hoạch sử dụng xe ô tô được ký duyệt; định mức nhiên liệu quy định tại Điều 5 của Quy chế này và hành trình thực tế được người sử dụng xe ô tô ký xác nhận tại phiếu điều xe ô tô.

4. Chánh Văn phòng và Thủ trưởng đơn vị sử dụng xe ô tô chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về quản lý, sử dụng xe ô tô đúng mục đích, an toàn và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC

Điều 3. Các đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

Việc bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại Cục Hàng không Việt Nam tuân thủ Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể như sau:

1. Các chức danh lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,25 trở lên được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác.

2. Các cán bộ lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, cán bộ lãnh đạo các Phòng, Thanh tra Hàng không, các Văn phòng thuộc Cục Hàng không Việt Nam (sau đây gọi chung là Phòng) và các chức danh tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 được bố trí xe ô tô đi công tác trong và ngoài phạm vi Thành phố Hà Nội.

3. Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng xe ô tô đi Ngân hàng, Kho bạc phục vụ công tác tài chính của Cục Hàng không Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ; phục vụ các nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp theo yêu cầu của lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam.

4. Các đối tượng thuộc diện chính sách quy định tại Quy chế tổ chức lễ tang, thăm viếng khi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác; nghỉ hưu và thân nhân cán bộ, công chức, viên chức đang công tác từ trần ban hành kèm theo Quyết định số 1860/QĐ-CHK ngày 26/6/2008 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và các cán bộ lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã nghỉ hưu có yêu cầu sử dụng xe ô tô.

5. Các đối tượng sử dụng xe ô tô phục vụ các đoàn khách nước ngoài vào làm việc với Cục Hàng không Việt Nam theo kế hoạch đã được lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

6. Cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7 và chuyên viên đi công tác theo đoàn từ ba người trở lên.

Điều 4. Quản lý và bố trí xe ô tô phục vụ công tác

1. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy quyền ký duyệt Kế hoạch sử dụng xe ô tô cho các đối tượng được sử dụng xe ô tô theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này, trừ trường hợp Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam có lệnh điều động xe.

2. Trường hợp do nhu cầu công tác mà không đủ số lượng xe ô tô phục vụ thì Chánh Văn phòng có thể thuê dịch vụ xe ô tô.

3. Căn cứ vào số lượng xe ô tô hiện có và nhu cầu công tác, Chánh Văn phòng tổ chức quản lý số xe ô tô hiện có và bố trí xe ô tô phục vụ công tác của lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam theo quy định tại các Điều 15 và 18 của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg.

4. Các Phòng, cá nhân có nhu cầu sử dụng xe ô tô phục vụ công tác phải lập Kế hoạch sử dụng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục của Quy chế này và gửi Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam trước khi đi công tác ít nhất 24 giờ. Trường hợp có nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp thì các Phòng có thể đề nghị Chánh Văn phòng bố trí xe ô tô nhưng sau khi kết thúc nhiệm vụ phải lập Kế hoạch sử dụng xe ô tô theo quy định và gửi Chánh Văn phòng ký duyệt.

5. Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác quy định tại Điều 3 của Quy chế này có thể thuê dịch vụ xe ô tô và được thanh toán theo số km thực tế với đơn giá áp dụng trên thị trường tại thời điểm đi công tác trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng xe ô tô vào ngày nghỉ, ngày Lễ mà chưa có Kế hoạch sử dụng xe ô tô được Chánh Văn phòng ký duyệt;

b) Đón cán bộ, công chức, viên chức tại sân bay Nội Bài sau 20 giờ 00.

6. Việc điều động xe ô tô phục vụ công tác cho cho đoàn công tác quy định tại khoản 6 Điều 3 của Quy chế này theo nguyên tắc sau:

a) Khi đi công tác vào những ngày làm việc trong tuần thì xe ô tô đón tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam; khi đi công tác về vào ngày nghỉ, ngày lễ thì xe ô tô trả tại một địa điểm theo đề nghị của đoàn công tác;

b) Khi đi công tác về vào các ngày làm việc trong tuần thì xe ô tô đưa về trụ sở Cục Hàng không Việt Nam; khi đi công tác về vào các ngày nghỉ, ngày lễ thì xe ô tô trả tại một địa điểm theo đề nghị của đoàn công tác.

Điều 5. Định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô

1. Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với các loại xe ô tô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam như sau:

a) Xe ô tô có công suất máy 1.6: 12 lít xăng/100km;

b) Xe ô tô có công suất máy 1.8, 2.0, 2.4: 14 lít xăng/100km;

c) Xe ô tô có công suất máy 3.0: 16 lít xăng/100km;

d) Xe ô tô (15 chỗ) có công suất máy 2.0: 18 lít xăng/100 km;

đ) Xe ô tô có công suất máy 4.5: 26 lít xăng/100 km.

2. Căn cứ mức tiêu hao nhiên liệu thực tế, tình trạng kỹ thuật của xe ô tô và sự tăng, giảm số lượng xe ô tô, Chánh Văn phòng báo cáo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam xem xét, quyết định việc điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô cho phù hợp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam

1. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, bao gồm các nội dung cụ thể sau đây:

a) Tổ chức bảo quản, duy trì xe ô tô ở trạng thái kỹ thuật an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật khi tham gia giao thông;

b) Bố trí xe thường xuyên trực phục vụ công tác của Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam sau khi nhận được thông báo từ Lãnh đạo Cục;

c) Bố trí xe phù hợp với lộ trình và số lượng người đi công tác, đúng thời gian yêu cầu trong Kế hoạch sử dụng xe ô tô; điều động kịp thời xe ô tô khi có nhiệm vụ đột xuất;

d) Giao nhiệm vụ cho Đội trưởng Đội xe ô tô triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch sử dụng xe ô tô đã được ký duyệt; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ;

đ) Lập sổ theo dõi hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng các xe ô tô; thanh quyết toán chi phí nhiên liệu, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô theo quy định;

2. Lái xe ô tô phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kỷ luật lao động, kỷ luật hành chính; thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phục vụ chu đáo, văn minh, lịch sự; không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 7. Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân sử dụng xe ô tô

1. Sử dụng xe ô tô đúng mục đích và lộ trình đã ghi ở Kế hoạch sử dụng xe ô tô được ký duyệt.

2. Tạo điều kiện cho lái xe ô tô hoàn thành nhiệm vụ. Sau mỗi chuyến công tác, người sử dụng xe ô tô có trách nhiệm ký xác nhận vào Phiếu điều xe ô tô. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu sử dụng xe ô tô có hành trình khác với Kế hoạch sử dụng xe ô tô đã được ký duyệt, thì người sử dụng xe ô tô phải thông báo cho Đội trưởng Đội xe ô tô để báo cáo Chánh Văn phòng xem xét, quyết định.

 

PHỤ LỤC

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:…………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG XE Ô TÔ

Kính gửi: Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam

Phòng (Ban)………………………………………….đề nghị Lãnh đạo Văn phòng bố trí……. xe ô tô……. chỗ như sau:

Số TT

Họ và tên người/đơn vị sử dụng xe ô tô

Ngày, giờ sử dụng

Tuyến đường

Mục đích sử dụng xe ô tô

Địa điểm đón

 

1

 

2

…..

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ SỬ DỤNG XE Ô TÔ

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH XE Ô TÔ

 

Chú ý: Yêu cầu lập Kế hoạch sử dụng xe ô tô trước khi sử dụng ít nhất là 24 giờ.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1811/QĐ-CHK năm 2011 về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Số hiệu 1811/QĐ-CHK Ngày ban hành 06/05/2011
Ngày có hiệu lực 06/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1811/QĐ-CHK năm 2011 về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close