ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2291/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1708/STC-TCHCSN ngày 20/6/2017 và đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 70/TTr-SGTVT ngày 05/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, với nội dung chính như sau:

- Tên đề án: Phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.

- Lập đề cương, nhiệm vụ: Sở Giao thông Vận tải.

- Dự toán kinh phí: 41.930.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu, chín trăm ba mươi ngàn đồng). Chi tiết theo Dự toán kinh phí kèm theo Văn bản số 1708/STC-TCHCSN ngày 20/6/2017 của Sở Tài chính.

- Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2017.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện lập Đề án nêu trên, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020

Số hiệu 2291/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 28/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Định Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020
Mục lục

Mục lục

Close