ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2418/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TRÊN CÁC TUYẾN CỐ ĐỊNH NỘI TỈNH THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/6/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 1504/TTr-SGTVT ngày 06 tháng 09 năm 2017 và các văn bản chấp thuận vị trí đón trả khách của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách trên các tuyến cố định nội tỉnh thuộc địa bàn Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Trên tỉnh lộ 11B:

+ Vị trí 1, Km0+50 - Trái tuyến (Chân cầu An Lỗ);

+ Vị trí 2, Km5+900 - Phải tuyến;

+ Vị trí 3, Km10+100 - Phải tuyến (Thanh Tân).

2. Tại vị trí giao giữa tỉnh lộ TL9 và TL17

+ Vị trí 1, Km17+800 Tỉnh lộ 9 giao Km10+542 Tỉnh lộ 17 - Phải tuyến (Chợ Phong Mỹ).

3. Trên tỉnh lộ 11A:

+ Vị trí 1, Km5+20 - Phải tuyến.

4. Tỉnh lộ 10A:

+ Vị trí 1, Km3+500 - Trái tuyến (cầu chợ Lương Văn).

5. Trên tỉnh lộ 10C:

+ Vị trí 1, Km0+200 - Phải tuyến (Chợ Phú Đa);

+ Vị trí 2, Km5+550 - Phải tuyến (Chợ Trường Lưu);

+ Vị trí 3, Km9+00 - Trái tuyến;

+ Vị trí 4, Km11+800 - Trái tuyến;

+ VỊ trí 5, Km15+200 - Trái tuyến.

6. Tỉnh lộ 14B:

+ Vị trí 1, Km0+100 - Phải tuyến (Ngã ba La Sơn);

+ Vị trí 2, Km11+400 - Trái tuyến (Chợ Xuân Lộc);

+ Vị trí 3, Km22+300 - Trái tuyến (UBND xã Hương Phú).

7. Tỉnh lộ 18:

+ Vị trí 1, Km0+00 - Trái tuyến (Ngã ba đường tránh Huế);

+ Vị trí 2, Km5+850 - Trái tuyến.

Trường hợp tuyến cố định nội tỉnh trùng (toàn bộ hoặc một phần) với các tuyến Quốc lộ trên địa bàn Thừa Thiên Huế thì các điểm dừng đón, trả khách thực hiện theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt các điểm đón, trả khách trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Phú Lộc, Nam Đông, Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Thủy, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Báo TTH, Đài TRT;
- Công báo tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách trên các tuyến cố định nội tỉnh thuộc địa bàn Thừa Thiên Huế

Số hiệu 2418/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/10/2017
Ngày có hiệu lực 19/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách trên các tuyến cố định nội tỉnh thuộc địa bàn Thừa Thiên Huế
Mục lục

Mục lục

Close