BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3523/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU MỸ LỢI (KM34+826) TRÊN QUỐC LỘ 50 TỈNH LONG AN VÀ TIỀN GIANG THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT) CÓ HỖ TRỢ NSNN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826) trên Quốc lộ 50 tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) có hỗ trợ NSNN như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ GTVT phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin Bộ GTVT thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Lưu VT, Ban ĐTCT (06b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

DANH MỤC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU MỸ LỢI (KM34+826) TRÊN QL50 TỈNH LONG AN VÀ TIỀN GIANG THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT (XÂY DỰNG-KINH DOANH-CHUYỂN GIAO) CÓ HỖ TRỢ NSNN
(Kèm theo Quyết định số 3523/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm thực hiện dự án (Tỉnh, Thành phố)

Các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Đầu mối cơ quan liên hệ (Tên, địa chỉ, số ĐT, FAX)

1

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826) trên Quốc lộ 50 tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) có hỗ trợ NSNN.

Nhằm kết nối hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, đảm bảo giao thông thông suốt, giảm thiểu ùn tắc tai nạn giao thông trên QL50, đồng thời là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT

Tỉnh Long An và Tiền Giang

Chiều dài toàn bộ dự án là 2.685Km, trong đó cầu chính dài 270m, gồm ba nhịp liên tục (75m+120m+75m) bằng dầm BTCT DUL thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng và cầu dẫn hai bên dài 1.146m, gồm 28 nhịp giản đơn, sử dụng dầm super T, bố trí theo sơ đồ: 2 bên x (12x40+2x45).

1,095

Ban QLĐT các dự án đối tác công - tư, Bộ GTVT, điện thoại 84-4-39416369, FAX: 84-4-39423291

Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/11/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3523/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826) trên Quốc lộ 50 tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) có hỗ trợ ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 3523/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 05/11/2013
Ngày có hiệu lực 05/11/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3523/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826) trên Quốc lộ 50 tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) có hỗ trợ ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close