BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2011 (tính đến hết ngày 31/12/2011).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Website Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Lãnh đạo Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011 (Tính đến hết ngày 31/12/2011)

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊAVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊAVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊAVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊAVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

09/2005/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Chính phủ

27/01/2005

Bị thay thế bởi Nghị định số 60/NĐ - CP ngày 20/7/2011 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

Quyết định số 332/2000/QĐ - BGTVT

Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, khai thác, đảm bảo an toàn giao thông đường Láng - Hòa Lạc

Bộ Giao thông vận tải

17/02/2000

Quyết định số 332/2000/QĐ - BGTVT hiện nay không còn đối tượng điều chỉnh. Đoạn đường Láng - Hòa Lạc đã được đặt tên là Đại lộ Thăng Long tại Nghị quyết số 08/2010/NQ - HĐND ngày 15/7/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 3641/QĐ - BGTVT ngày 24/12/2010 quy định tạm thời về

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢIVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢIVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢIVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢIVĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢI

62/2006/NĐ-CP

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

Chính phủ

21/6/2006

Bị thay thế bởi Nghị định số 48/NĐ - CP ngày 21/6/2011 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

VĂN BẢN QPPL CHUNG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢIVĂN BẢN QPPL CHUNG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢIVĂN BẢN QPPL CHUNG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢIVĂN BẢN QPPL CHUNG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢIVĂN BẢN QPPL CHUNG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 22/2005/QĐ -BGTVT

Quyết định về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải”.

Bộ Giao thông vận tải

30/3/2005

Bị thay thế bởi Thông tư số 40/2011/TT - BGTVT ngày 18/5/2011 quy định thủ tục xét, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển GTVT”

STT

Số ký hiệu

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày, tháng, năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

1

2

09/2003/TT - BGTVT

Thông tư hướng dẫn lập dự toán quản lý, sửa chữa đường sông.

Bộ Giao thông vận tải

14/4/2003

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 75/2011/TTLT - BTC - BGTVT ngày 6/6/2011 hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

2

36/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ.

Bộ Giao thông vận tải

21/7/2005

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2011/TT - BGTVT ngày 18/5/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ - CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3

13/2005/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2004/NĐ-CP.

Bộ Giao thông vận tải

7/11/2005

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2011/TT - BGTVT ngày 18/5/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ - CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4

17/2005/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Bộ Giao thông vận tải

22/12/2005

Bị thay thể bởi Thông tư số 38/2011/TT - BGTVT ngày 18/5/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

5

04/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

09/01/2006

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2011/TT - BGTVT ngày 18/5/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ - CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

6

23/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

Bộ Giao thông vận tải

07/5/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2011/TT - BGTVT ngày 18/5/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ - CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

7

19/2010/TT-BGTVT

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải

30/7/2010

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2011/TT - BGTVT ngày 18/5/2011 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

2

25/2004/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải đối với tàu biển, công ty tàu biển, doanh nghiệp cảng biển và các cơ quan có liên quan tại cảng biển.

Bộ Giao thông vận tải

13/10/2004

Bị thay thế bởi Thông tư số 47/2011/TT - BGTVT quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.

3

53/2005/QĐ-BGTVT

 Quyết định về báo hiệu hàng hải

Bộ Giao thông vận tải

27/10/2005

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 08/11/2011 quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải.

4

09/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng.

Bộ Giao thông vận tải

23/2/2007

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/TT -BGTVT ngày 24/10/2011 công bố vùng nước thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng.

VĂN BẢN QPPL CHUNG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

2

35/2010/QĐ-TTg

Quyết định về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ

8/4/2010

Bị thay thế bởi quyết định số 57/2011/QĐ - TTg ngày 18/10/2011 về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

                     

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/03/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 650/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 650/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 27/03/2012
Ngày có hiệu lực 27/03/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 650/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close