VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình thực hiện Dự án, ý kiến của đại diện các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

1. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi một số đoạn và trình Thủ tướng Chính phủ về phần vốn đầu tư của Nhà nước. Để bảo đảm tiến độ theo Nghị quyết của Quốc hội, yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình triển khai Dự án.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8668/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây theo hình thức PPP; đồng thời, sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án của 05 dự án nhóm 2 (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn Nha Trang - Cam Lâm, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết), khẩn trương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo thẩm quyền quy định tại Nghị Quyết số 52/2017/QH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Quốc hội và Nghị Quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và tổ chức triển khai bảo đảm đúng mục tiêu, kế hoạch, tiến độ.

2. Về các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải:

a) Về trình tự, thủ tục thực hiện dự án và mức giá dịch vụ, lưu lượng xe: thực hiện theo đúng Nghị Quyết số 52/2017/QH14 và Nghị Quyết số 20/NQ-CP.

b) Về hệ thống giao thông thông minh: Bộ Giao thông vận tải tính toán kỹ phương án tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông toàn bộ hệ thống và phù hợp với các quy định hiện hành.

c) Về hỗ trợ kỹ thuật: Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành liên quan tiếp nhận khoản tài trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới theo quy định.

d) Về xác định chi phí dự phòng trượt giá: giao Bộ Xây dựng có hướng dẫn xác định chi phí dự phòng trượt giá trong giai đoạn khai thác của các dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư theo hình thức PPP làm cơ sở xây dựng Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư.

đ) Về hoàn thuế đối với phần đầu tư của Nhà nước tham gia dự án PPP: giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, QHQT, QHĐP, TH, TKBT
- Lưu: VT, CN (2b). Ha.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 370/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 370/TB-VPCP Ngày ban hành 24/09/2018
Ngày có hiệu lực 24/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 370/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close