CÔNG TY………………….

…………………COMPANY

Số: …/…./UQ

No.: …/…/UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

-------000-----

 

GIẤY ỦY QUYỀN

POWER OF ATTORNEY

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm ………..., chúng tôi gồm:

To day, on ............................. , at ……………………………………............................................……… , we include:

BÊN ỦY QUYỀN / PRINCIPAL

Tên tổ chức:..................................................................................................................................................................................
Name of organization: ....................................................................................................................................................................

Giấy phép kinh doanh số:..............................................................................................................................................................
Business Registration No: .............................................................................................................................................................

Cấp ngày:............../.........../.............................................................................................................................................................
Date of issue: .............../.........../......................................................................................................................................................

Cấp tại:..............................................................................................................................................................................................
Place of issue:...................................................................................................................................................................................

Trụ sở:................................................................................................................................................................................................
Head Office:......................................................................................................................................................................................

Điện thoại:..........................................................................................................................................................................................
Telephone No: .................................................................................................................................................................................

Fax:...........................Email:..............................................................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật:......................................................................................... .................................................................
Legal Representative: ......................................................................................................................................................................

Chức vụ:..............................................................................................................................................................................................
Position:............................................................................................................................................................................................

 BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN / ATTORNEY

Ông (Bà): .............................................................................. Sinh ngày: ............................................................................................

Mr (Ms): ............................................................................... Date of birth: ........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................................................................................

ID number: ..........................................................................................................................................................................................

Cấp ngày: ..................................... Cấp tại: .........................................................................................................................................

Date of issue................................Place of issue: .................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................................................................................

Permanent residence address:..............................................................................................................................................................

NỘI DUNG UỶ QUYỀN / SCOPE OF AUTHORIZATION

Bên được ủy quyền được thay mặt tôi – người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến Sở Kế Hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh để nộp hồ sơ, ký, nhận kết quả thành lập doanh nghiệp, nộp và nhận kết quả thông báo dấu của doanh nghiệp.

The Attorney, on behalf of the Principal, shall go to to the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City to submit the application dossier, sign, receive results for a company registration, submit and receive results for the announcement of the Company's seal.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN / TERM OF AUTHORIZATION:

Từ ngày ký cho đến khi hoàn tất công việc.

From the date of signing to the completion of the work.

Chúng tôi cam kết trước pháp luật về nội dung uỷ quyền này.

We are committed before the law about the contents of this authorization.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản - có giá trị pháp lý như nhau.

This Power of Attorney is made in 2 copies with equal validity, each party keep 01 copy.

BÊN UỶ QUYỀN / THE PRINCIPAL

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu / Sign & full name & company's stamp)

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀNTHE ATTORNEY

(Ký và ghi rõ họ tên / Sign & full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.