BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2481/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU XE ÔTÔ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 5 QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE ÔTÔ CỦA CƠ QUAN CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1811/QĐ-CHK NGÀY 06/5/2011 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HKVN

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam tại Tờ trình số 130/TTr-TH ngày 06 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng xe ôtô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1811/QĐ-CHK ngày 06/5/2011 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam như sau:

"1. Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với các loại xe ôtô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam như sau:

a) Xe ô tô có công suất máy 1.6: 14 lít xăng/100 km;

b) Xe ô tô có công suất máy 1.8, 2.0, 2.4: 16 lít xăng/100 km;

c) Xe ô tô có công suất máy 3.0: 18 lít xăng/100 km;

d) Xe ô tô (15 chỗ) có công suất máy 2.0: 20 lít xăng/100 km;

đ) Xe ô tô có công suất máy 4.5: 27 lít xăng/100 km".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;
- Chánh Văn phòng; các Phó Chánh VP;
- Đội xe ôtô; các ban: TH, TV, QTM -VP Cục;
- Lưu: VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/06/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2481/QĐ-CHK năm 2012 điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng xe ôtô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam kèm theo Quyết định 1811/QĐ-CHK

Số hiệu 2481/QĐ-CHK Ngày ban hành 08/06/2012
Ngày có hiệu lực 01/06/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2481/QĐ-CHK năm 2012 điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng xe ôtô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam kèm theo Quyết định 1811/QĐ-CHK
Mục lục

Mục lục

Close