[Ngày/Tháng/Năm]

Tên liên lạc ........................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc ..................................................................................................................................

 

Tiêu đề: Yêu cầu tham khảo thông tin của ......................................................................................

Kính gửi ....................................... ,

Cá nhân được đề cập ở trên đã ứng tuyển vào công ty của chúng tôi. Chúng tôi được biết ứng viên đã từng làm việc ở công ty của Anh/chị. Xin vui lòng đánh giá ứng viên này bằng cách trả lời một số câu hỏi dưới đây. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của Anh/chị.

Chúng tôi rất cảm ơn vì đã giành thời gian.

Trân trọng.

 

Tên: ..................................................................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................................................

Số điện thoại: ...................................................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................................

Chức cụ của ứng viên yêu cầu cung cấp thông tin: .....................................................................

Thời gian làm việc  từ .... đến ngày ..................................................................................................

Mức lương cuối cùng nhận được là …………………. đã bao gồm bảo hiểm xã hội.

Đánh giá ứng viên (tốt/khá/kém), trên cơ sở công việc:

·         Khả năng làm việc ................................................................................................................

·         Đạo đức ................................................................................................................................

·         Thái độ làm việc ....................................................................................................................

·         Hiệu quả công việc ...............................................................................................................

·         Chuyền cần ...........................................................................................................................

·         Kỷ luật ..................................................................................................................................

Vui lòng nêu lý do chấm dứt hợp đồng : .........................................................................................

...........................................................................................................................................................

Bạn có muốn thuê lại ứng  viên không ? ……... nếu không, xin cho biết lý do: .............................

...........................................................................................................................................................

Ký tên

 

 

 

 

 [Ngày/Tháng/Năm]

[DATE]

Tên liên lạc ........................................................................................................................................

Name contact ....................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc ..................................................................................................................................

Address .............................................................................................................................................

Tiêu đề: Yêu cầu tham khảo thông tin của ......................................................................................

Object: Request for reference for .....................................................................................................

Kính gửi ....................................... ,

Dear …………………………,

Cá nhân được đề cập ở trên đã ứng tuyển vào công ty của chúng tôi. Chúng tôi được biết ứng viên đã từng làm việc ở công ty của Anh/chị. Xin vui lòng đánh giá ứng viên này bằng cách trả lời một số câu hỏi dưới đây. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của Anh/chị.

The above-named individual has applied for position with our company and indicates previous employment with your firm. Could you please help us in evaluating the applicant by providing the information requested below? We will hold your comments in strict confidence.

Chúng tôi rất cảm ơn vì đã giành thời gian.

We thank you for your time and cooperation.

 

Sincerely,

Trân trọng.

 

Tên: ..................................................................................................................................................

Name contact ...................................................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................................................

Name title .........................................................................................................................................

Số điện thoại: ...................................................................................................................................

Phone number .................................................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................................

Chức cụ của ứng viên yêu cầu cung cấp thông tin: .....................................................................

Please indicate department:..............................................................................................................

Thời gian làm việc  từ .... đến ngày ..................................................................................................

Employed from … through ..............................................................................................................

Mức lương cuối cùng nhận được là …………………. đã bao gồm bảo hiểm xã hội.

Final salary $ … social insurance number

Đánh giá ứng viên (tốt/khá/kém), trên cơ sở công việc:

Please rate the applicant, (good, fair/poor), on the basis of his employment with you:

 • Khả năng làm việc ................................................................................................................

 • Ability ...................................................................................................................................

 • Đạo đức ................................................................................................................................

 • Conduct.................................................................................................................................

 • Thái độ làm việc ....................................................................................................................

 • Attitude ................................................................................................................................

 • Hiệu quả công việc ...............................................................................................................

 • Efficiency..............................................................................................................................

 • Chuyền cần ...........................................................................................................................

 • Attendance............................................................................................................................

 • Kỷ luật ..................................................................................................................................

 • Punctuality ............................................................................................................................

Vui lòng nêu lý do chấm dứt hợp đồng : .........................................................................................

Please, What was the reason for termination?: .................................................................................

...........................................................................................................................................................

Bạn có muốn thuê lại ứng  viên không ? /Would you re-hire the applicant? ……... nếu không, xin cho biết lý do/ if not, give reason: ....................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ký tên / chức vụ

Signature and title

 

 

 

 
 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.