Công ty Cổ phần……

…….. Joint Stock Company

No./ Số ……..

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness
 -------------------------------------

                             Tp.Hồ Chí Minh, ngày ..  tháng … năm ……

Ho Chi Minh city, date …month …. year……

 

BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua số chiết khấu (hoặc tỷ lệ chiết khấu) khi

cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh)

MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Rev: Ratify  the discount rate or discounting ratio

when Shares are offered to a broker or a guarantor)

 

Hôm nay, vào lúc...giờ  00 ngày …/…/…, tại trụ sở Công ty cổ phần ….., địa chỉ số ……….., chúng tôi gồm:

Today, at … o'clock on the date ... / ... / .., at the head office of the Company ... .., address No. ..., we include:

1.      Ông / Bà ………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

         Sở hữu …….. cổ phần chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ.

         Mr./Ms. ………… - Chairman of the Board - Chairman of the meeting

         Possession ...... shareholding ratio ... ..% of charter capital.

2.      Ông / Bà …………………………………………….

          Sở hữu …….. cổ phần chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ.

          Mr./Ms. …………………………………………………...

          Possession ...... shareholding ratio ... ..% of charter capital.

3.      Ông / Bà …………………………………………….

          Sở hữu …….. cổ phần chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ.

          Mr./Ms. …………………………………………………...

          Possession ...... shareholding ratio ... ..% of charter capital.

4.      Ông / Bà ………. – Thư ký cuộc họp

         Mr/ Ms…………– Secretary of the meeting

 

- Vắng mặt:…

- Absent::…

 

Ông/bà …………. tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện ………% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.

Mr/ Ms …………. declare the number of shareholders attending the meeting representing ……% of the total number of voting shares of the company and qualify for the general meeting of shareholders.

 

A.    Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

       Get comments through the content:

Mức chiết khấu khi cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh là …………

The discount rate or discounting ratio, when Shares are offered to a broker or a guarantor, is …

 

B.     Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

        Comments of attendees:  

(Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.)

(Absolutely agree with the changing content of the company.)

 

C.    Biểu quyết:

       Voting:

-          Số phiếu tán thành: ….phiếu/....phiếu, đạt tỷ lệ ……% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Number of votes: ... votes / ... votes, reaching …….% of the total votes of shareholders attending the meeting;

-          Số phiếu không tán thành: … phiếu;

Number of votes disagree: … votes;

-          Không có ý kiến: … phiếu;

No comments: … votes;

 

D.    Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi vốn và điều lệ công ty như  nêu trên. Giao ông (bà) ………, đại               diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders shall approve the change of the charter capital and charter of the company as         mentioned above. Assign him (her) ........., legal representative of the company, carry out procedures for business registration in accordance with the law.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày.

The meeting ended at …… on the same day.

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 TM. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAIRMAN OF THE BOARD

(Sign, stamp and write full name)

 

THƯ KÝ 

(ký, và ghi rõ họ tên)

SECRETARY

(Sign and write full name)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.