CÔNG TY TNHH .....
Số: ..../BB-...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

(V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty)

Hôm nay, ngày ...../...../....., vào hồi ....., tại Trụ sở chính của Công ty: ..........., các thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và cho ý kiến về việc tổ chức và thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH ................... (sau đây được gọi tắt là "Công ty") với nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: ..................... – Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

2. Thư ký cuộc họp: ...................... - Thành viên sáng lập;

3. Thành viên khác...................................... - Thành viên sáng lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua các quyết nghị sau:

1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng ký là ............. đồng (............. đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam), chiếm ..........% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam), chiếm ..........% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam), chiếm ..........% vốn điều lệ;

2. Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm ... đợt với số vốn góp mỗi đợt là:

a/ Đợt 1: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:

Ngày ...../...../..... (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên sáng lập góp đợt 1;

Ngày ...../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 2;

Ngày ...../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 3;

Ngày ...../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 4.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, các thành viên tham dự Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, và lưu tại Sổ biên bản của Công ty TNHH ...........................

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên cổ đông/thành viên Chữ ký
   
   

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.