TÊN DOANH NGHIỆP                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

 

 

 

    ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

 Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền)

 

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):...........................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số..................do...................cấp ngày...........tháng.........năm...........

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)…………………………………………………………………………………………...

Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ………………Website (nếu có):....................

 

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:..........................................Nam/Nữ:..............................Quốc tịch:.........................

Chức danh:...............................................................................................................................

 

     Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá

và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá với nội dung sau:

 

I. Hoạt động mua bán hàng hoá:…………………………………………………………...

II. Hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá:……………………………….

III. Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất (số 1) (nếu không lập cơ sở bán lẻ thì ghi: không lập cơ sở bán lẻ)

1. Tên cơ sở bán lẻ:..................................................................................................................

2. Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)...........................................................................................................................................

3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ:

Họ và tên...................................................Nam/Nữ..................................Quốc tịch................

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số.................do..............cấp ngày......tháng........năm..........

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú/tạm trú..............................................................................

Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................................

4. Quy mô của cơ sở bán lẻ:

- Diện tích đất: .........................................................................................................................

- Tổng diện tích sàn xây dựng:.................................................................................................

- Diện tích kinh doanh mua bán hàng hoá:...............................................................................

5. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: …………………………………………………….

 

Doanh nghiệp cam kết:

 

1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh này.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép kinh doanh./.

      ......, ngày...... tháng....... năm.......

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.