CÔNG TY …………….

Số /TB - …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 

(Thay đổi lần thứ……)

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ……………………….........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………...................................................

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………........... cấp ngày ….........…

Địa chỉ trụ sở chính: ………………...................................................................................

2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ......................................................……………

Sinh ngày: …..........................……. Dân tộc: ……………......... Giới tính: ………......……..

Quốc tịch: ………………...........................................................................................……

CMND số …......................…… Do Công an …….................. cấp ngày ……................…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………....................................................…

Chỗ ở hiện tại: …………………………………....................................................……………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

1. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi:

- Tên tiếng việt: ............................................................................................…………….

- Tên tiếng anh: ……..............................................................................................……..

- Tên viết tắt: ………................................................................................................……

Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này;

 

.............., ngày......tháng.....năm.....

Kèm theo thông báo:

- ..........................................

- ..........................................

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.