HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ/ SERVICE CONTRACTS

Số/No: [...]

Hôm nay, ngày [...] tháng [...] năm [...], Chúng tôi gồm:

Today, date [..] we  include:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ( BÊN A)THE PARTY USE SERVICES PROVIDED ( PARTY A)

Địa chỉ/ Address: [...];

Mã số thuế/ Enterprise’s tax payer identification number (TIN): [...];

Điện thoại/ Phone number: [...];

Fax: [...];

Email: [...];

Đại diện/ Legal representative: [...];

Chức vụ/ Position: [...];

BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ ( BÊN B)/ THE SERVICE PROVIDER

Địa chỉ/ Address: [...];

Mã số thuế/ Enterprise’s tax payer identification number (TIN): [...];

Điện thoại/ Phone number: [...];

Fax: [...];

Email: [...];

Đại diện/ Legal representative: [...];

Chức vụ/ Position: [...];

ĐIỀU I.  ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG/ SUBJECT TO CONTRACT

Bên A đồng ý giao Bên B làm dịch vụ khai báo thuế và hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho Bên A bao gồm các công việc sau:

Party A agrees to assign Party B to provide tax declaration and accounting support services to Party A including the following works:

1.1.  Kê khai hàng tháng/quý/ monthly or quaterly tax declaration

 • Lập và gửi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế/ Create and send types of documents at the request of tax office;
 • Hướng dẫn viết hoá đơn và lập các loại chứng từ theo quy định/ A guide to writte bill and set up type of documents according to law;
 • Lập và gửi các loại  báo cáo thuế hàng tháng, quý theo qui định/ Create and send types of reports on monthly or quaterly tax according to law;
 • Hướng dẫn lập và hoàn thành phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho theo chứng từ gốc của đơn vị/ A guide to create and complete reciepts, Goods received note, [...] according to original documents
 • Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng/Documents are classified, arranged and stamped according to month;
 •  Hỗ trợ đơn vị hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành/ Support company to complete and print type of documents on counting according to law;
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu/ Proposing person are in direct with tax office upon request;
 • Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động khi đơn vị có yêu cầu/ Party B give advices the pronlems via law on tax, labor upon request;

1.2.           Quyết toán năm/ financial statement of a year

 • Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gửi các cơ quan chức năng/ Creates tax fianacial statament, financial report in the end of year and sends competent agencies;
 • Lập và gửi các loại báo cáo thống kê, đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới/ Creates and sends types of reports, registers types of documents in next year;

ĐIỀU II.  PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN/ THE COST OF THE SERVICE AND PAYMENT

2.1.   Chi phí dịch vụ/ The cost of the service

2.1.1. Phí hàng tháng là :[...] đồng/tháng (Nếu không phát sinh hóa đơn GTGT)/ The monthly cost is: [...]. ( not expanse VAT bills):

 •  Từ 0 đến 10 hoá đơn: [...] đồng/tháng./ From 0 to 10 bills: [...] VND a month;

 • Từ 11 đến 20 hoá đơn: [...] đồng/tháng./ From 11 to 20 bills: [...] VND a month;

 • Thêm [...] đ cho mỗi hóa đơn tăng thêm từ 20 hóa đơn trở lên./ [...][1] is added to every bills from 20 bills onwards;

2.1.2.      Phí làm quyết toán cuối năm bằng bình quân tiền phí dịch vụ phát sinh trong năm/ The cost of the financial service equal to in the middle between the cost of the service the period  of a year;

2.1.3.     Phí hỗ trợ làm lại sổ sách (nếu có) bằng 70% phí dịch vụ hàng tháng; The cost of do documents again equal to 70% the monthly cost of the service;

Phí dịch vụ trên được tính dựa vào số lượng phát sinh hóa đơn, chứng từ trong tháng bao gồm hóa đơn mua vào, bán ra/ The cost of the service bases on the number of bills and documents during a month;

Phí hỗ trợ làm lại sổ sách kế toán không bao gồm các khoản phạt chậm nộp tờ khai thuế, chậm nộp tiền thuế, các chi phí phát sinh khi phải điều chỉnh các số liệu báo cáo năm cũ (nếu có)/ The cost of do documents again do not include the amount of money which is fine by the late submission of tax form and paying tax, another cost when to repair the reports in previous year;

2.2.  Phương thức thanh toán/ payment

 • Phí dịch vụ hàng tháng thanh toán khi Bên B nhận chứng từ, hóa đơn từ Bên A. Phí dịch vụ bắt đầu thu từ tháng [...]/ The monthly of sevice is paid when party B receives documents, bills from party A. The cost of services is paid from [...][2];
 • Phí làm quyết toán cuối năm thu chung với phí tháng 12/ The financial cost of the year and the cost of services in December  will be paid together;
 • Phí hỗ trợ làm lại sổ sách (nếu có) sẽ được thanh toán ngay khi Bên B nhận hồ sơ chứng từ/ The cost of do documents again will be paid immediatetly when party B receives documnents.

ĐIỀU III.  PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN/ IMPLEMENTATION METHODS

3.1.   Mọi công việc được thực hiện tại văn phòng Bên B/  All works is done at Party B's office;

3.2.   Hàng tháng từ ngày 05 đến ngày 15 tháng sau Bên B sẽ thông báo cho Bên A chuẩn bị các loại hồ sơ, hóa đơn, chứng từ và hẹn ngày đến lấy/ monthly, From the 5th of previous month  to 15th of  next month, Party B announces to Party A to prepare types of documnets, bills which Party B  make a appointment for Party A to recive;

3.3.  Chậm nhất là đến ngày 20 Bên A phải tập hợp và giao chứng từ cho Bên B. Đến ngày 20 nếu Bên A chưa bàn giao chứng từ thì Bên A có trách nhiệm gửi chứng từ cho Bên B tại văn phòng của Bên B, qua đường bưu điện hoặc gửi mail cho bộ phận kế toán, hành chánh (Vui lòng xác nhận thông tin bằng điện thoại khi gửi bằng đường bưu điện hoặc email)/ Before 20th of the month, party A has to give documents and bills to party B. On 20th if party A do not give documents and bills to party B, party A has responsibility for giving documents and bills at Party B's office, mail or email to the acconting deparment, administrate deparment ( please contact before you give it to me);

3.4. Khi Bên B đã nhận hồ sơ, hóa đơn chứng từ, trường hợp Bên A muốn bổ sung thêm hóa đơn, chứng từ phát sinh thì Bên A có trách nhiệm gửi cho Bên B tại văn phòng trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc scan chụp gửi qua mail của bộ phận kế toán, hành chánh. Bên B sẽ phụ thu thêm phí giao nhận đối với trường hợp nhận chứng từ phát sinh từ lần 2/ In case party B has recieved document, if party A want to bills and documents added to party A from party B, Party A has to responsibility for giving bills and documents at party B's office, mail, email or scan to the acconting deparment, administrate deparment. In case party A want to bills and documents added to again, party A must be paid the cost of  ship;

3.5.  Chậm nhất đến trước 03 ngày hết hạn nộp báo cáo Bên B sẽ gửi báo cáo cho Bên A kiểm tra, ký nộp hoặc gửi lại cho Bên B nộp (Nộp bằng tài khoản online)/ 3 days before the deadline for submission of  tax report , the report is sent to Party A who check, sign, submit to the tax office or send to Party B who submit to the tax office( account online);

3.6.  Bên B sẽ hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ, chứng từ theo thoả thuận tại Điều 3.1 trả lại cho Bên A bằng files mềm hoặc hồ sơ cứng để lưu giữ, bảo quản chậm nhất sau hạn nộp báo cáo cuối năm (ngày 30/03 năm sau) 45 ngày/ All documents, bills which will be completed according to this contract, send to  Party A to store by files or paper, during 45 days  after the deadline for submission the financial report (30.03 next year);

3.7. Trong quá trình làm việc nếu có thông báo của cơ quan thuế Bên A chuyển ngay cho Bên B để Bên B cử người đi xử lý/ If  receiving annonucement of tax office, Party A sends approximately to Party B. Afterward, Party B implement the obligations;

ĐIỀU IV.    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ/THE RIGHTS AND THE OBLIGATIONS

4.1.    Quyền và nghĩa vụ của bên A/ The rights and the obligations of Party A
 • Thông báo cho Bên B biết trước 01 tuần nếu có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh/ Party A announces to changes in business before 1 week;
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các loại hồ sơ, chứng từ do Bên A cung cấp / Complete responsibility for legal documents and bills;
 •  Bên A chỉ giao hồ sơ chứng từ cho người có giấy giới thiệu của Bên B/Party A only receive documents and bills to person who has a introducing paper;
4.2.   Quyền và nghĩa vụ của bên B/ The rights and the obligations of Party B
 •  Kiểm tra và báo cho Bên A biết những sai sót trong các loại hồ sơ, chứng từ. Thường xuyên gửi thông báo và tư vấn cho Bên A những thay đổi liên quan đến việc kê khai, quyết toán thuế/ Check and report to mistake of documents and bills. Party B often announce about changes in bussiness via declaretion tax;
 • Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của Bên A trong và sau khi thực hiện hợp đồng/ Responsible for all figures in bussiness's Party A during after and before complete contract;
 • Chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan liên quan đến công việc do Bên B thực hiện và bồi thường  những sai sót do thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho Bên A/ To be accountable to the agencies involved in the work performed by Party B and to compensate for errors caused by professional operations resulting in damage to Party A;

ĐIỀU V.  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hợp đồng này có hiệu lực thực hiện trong thời hạn [...] (...) tháng kể từ ngày ký. Khi đến ngày hết hạn hợp đồng, nếu các Bên không có đề nghị bằng văn bản về việc thanh lý và chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm những năm tiếp theo/ This contract takes effect within [...] (...) months from the signing date. Upon the expiry date of the contract, if the parties have no written request for liquidation and termination of the contract, the contract shall automatically renew for the following years;
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh thì hai Bên cùng thỏa thuận và tiến hành làm thêm phụ lục hợp đồng/ During the implement of the contract, if any some things new concerning contract , the two parties shall mutually agree and proceed with the appendix of the contract;
 • Nếu một trong hai Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì trước khi chấm dứt phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết trước 01 tháng, sau đó thực hiện thanh lý hợp đồng/ If either party unilaterally terminates the contract, then before the termination of the contract must notify in writing to the other party 01 month before, then liquidate the contract;

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau/ The contract is made in 02 (two) copies, each party holding 01 (one) copy with the same legal value.

ĐẠI DIỆN BÊN A

LEGAL REPRESENTATIVE  OF PARTY A 

Ký và ghi rõ họ tên

Sign and write full name

ĐẠI DIỆN BÊN B

LEGAL REPRESENTATIVE OF PARTY B 

Ký và ghi rõ họ tên

Sign and write full name

 

 
 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.