CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

… … …, ngày … tháng … năm 20…..

………..……., ……….……….. 20….

GIẤY ỦY QUYỀN

POWER OF ATTORNEY

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm [NĂM]

(to attend the Annual General shareholder meeting [YEAR] of [NAME OF THE COMPANY]

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty [TÊN CÔNG TY]

Kindly attention: the Board of Management of  [NAME OF COMPANY]

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty [TÊN CÔNG TY] cùng nhau nắm giữ: [SỐ CỔ PHẦN] cổ phần, có tên trong Danh sách những người ủy quyền được gửi kèm dưới đây,

We are the shareholders of  [NAME OF COMPANY] together we hold [NUMBER] shares , list of the principals are attached below.

Nay cùng nhất trí ủy quyền cho:

Hereby unanimously agree to grant the power to

Ông/Bà:............................................................................................................................................

Mr/Ms. ............................................................................................................................................

Số CMND:......................................... Nơi cấp:................................ Ngày cấp:............................

ID Card No. ...................................... Place of issue: ....................  Date of Issue: ....................

Số cổ phần được ủy quyền:.......................... Cổ phần.

Number of shares represented: ...................  shares

Với sự ủy quyền này, ông/bà [HỌ TÊN] được thay mặt chúng tôi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty [TÊN CÔNG TY] vào ngày [NGÀY] và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

With the power granted Mr/Ms. [NAME] Shall be able to attend the Annual General Shareholder Meeting [YEAR] of [NAME OF COMPANY] in [DATE] and conduct all rights and obligations related to the shares on our behalf.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm [NĂM]. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

This Power of Attorney shall take effect from the date of signing until the end of the Annual General Shareholder Meeting [YEAR]. The Attorney shall not grant the power to any other individuals or organizations.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty [TÊN CÔNG TY].

We shall take complete liability for signing the Power of Attorney. We commit and undertake to strictly comply with the laws and regulations of Charter of [NAME OF COMPANY].

NGƯỜI ỦY QUYỀN

THE PRINCIPALS

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN

THE PRINCIPALS

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN

THE PRINCIPALS

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN

THE PRINCIPALS

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

1.                                                                               Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi rõ thông tin về người được ủy quyền.

2.                                                                               Khi tham dự ĐHĐCĐ, Người nhận ủy quyền phải:

-                                                                                 Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;

-                                                                                 Cung cấp bản sao CMND của những người ủy quyền;

-                                                                                 Xuất trình bản gốc CMND của người nhận ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

LIST OF PRINCIPALS

STT

No.

Họ và tên

Name

Số CMND

ID card No.

Địa chỉ thường trú

Permanent Residence Address

Số cổ phần sở hữu

Number of share owned

Ký tên

Signing

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

Total

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.