Mẫu số: 124BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT, DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ (1)

 

Hồi ...........giờ ........... ngày  ...........tháng ..........năm ..................  tại...................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử như sau:

Người nhận: ....................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

thuộc Cơ quan................................................................................................ .............................................................................

Người giao: ......................................................................................................................................................................   

(Người tham gia tố tụng, cá nhân hoặc đại diện cho cơ quan/tổ chức): ............................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Nơi cư trú (hoặc địa chỉ cơ quan, tổ chức): ...........................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ..................................................................................................................................

cấp ngày ...........tháng .......... năm ................... Nơi cấp: ................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ: ............................................................................................................................................................  

Đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử giao nộp bao gồm (2):

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(1) Mẫu dùng trong trường hợp người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức tự nguyện giao nộp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử;

(2) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử; nếu là tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Về những đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử giao nộp, ông/bà ..............................................................................

trình bày (3) : .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi đã giao nhận và tạm giữ những đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử trên để kiểm tra, đánh giá theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử kết thúc hồi ............ giờ ............ ngày........tháng ....... năm........................................................................................................................  

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà...................................................................., một bản gửi cho Viện kiểm sát................................................................................................................................................................... ,

một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI GIAO 

NGƯỜI NHẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ghi rõ nguồn gốc, thời gian, địa điểm và nơi phát hiện từng loại tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.