Mẫu số: 164   BH theo TT số 61/2017/TT-BCA  ngày 14/12/2017        

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG

VÀ GIAO, NHẬN ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

                       

Hồi .......... giờ ......... ngày ......... tháng ........ năm .................................. tại .....................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định/giám định bổ sung/giám định lại số: ................... ngày ........ tháng ......... năm ...................... của ..........................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Bên giao: ...........................................................................................................................................................................  

thuộc Cơ quan ...........................................................................................................................................................................

Bên nhận: .........................................................................................................................................................................  

thuộc Cơ quan ...........................................................................................................................................................................

Ông/bà: ..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Đã tiến hành mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định theo Quyết định trưng cầu giám định trên.

Tình trạng đối tượng gửi giám định (Ghi rõ tình trạng niêm phong, cách đóng gói và bảo quản, tên, số lượng, chất lượng của từng đối tượng giám định và tài liệu, đồ vật liên quan): .......

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Việc giao, nhận kết thúc hồi..................giờ................... ngày............ tháng .......... năm........................

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành hai bản, một bản giao cho người giao, một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.