TÊN CÔNG TY

Số: ………………….
V/v đề nghị thanh toán khoản nợ quá hạn

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------o0o------

…………………, ngày ….. tháng … năm 2017


Kính gửi: …………………………………………………………

             - Căn cứ hợp đồng số: ……………………. ngày …………,

             - Căn cứ Biên bản ………………

             - Căn cứ biên bản thanh lý hợp đồng ngày: ………………..

             - Căn cứ …………………..


Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Qúy công ty trong thời gian qua.

Thực hiện Hợp đồng số…………..được ký kết giữa [chèn tên công ty] với [chèn tên công ty] về việc………….
Chúng tôi đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình và đã hoàn trả toàn bộ phương tiện, thiết bị, giấy tờ liên quan sau khi thanh lý Hợp đồng.

Theo Điều khoản Gía cả - thanh toán của Hợp đồng (Điều….),  [chèn tên công ty] có nghĩa vụ thanh toán cho chúng tôi:

·        Thanh toán lần đầu là ……………………( bằng chữ: …………) đồng  tương đương với ………… ( bằng chữ: ………..) % giá trị của Hợp đồng trong vòng ……… ngày làm việc kể từ ngày……………….

·        Thanh toán lần cuối là ……………..( bằng chữ: ………….) đồng, tương ứng …………..( bằng chữ: ………….)% giá trị hợp đồng trong vòng ……………( bằng chữ: ………………) ngày làm việc kể từ ngày……………..;

Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn mà Qúy Công ty vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Trên cơ sở đó, chúng tôi kính đề nghị Quý công ty thanh toán số tiền phí dịch vụ như sau:

STT

Nội dung

Số tiền

1

 

 

2

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Việc thanh toán được thực hiện vào tài khoản ngân hàng theo thông tin sau đây:

·         Tài khoản số/Account No.

·         Chủ tài khoản/Account holder:

·         Ngân hàng/Bank:

·         Chi nhánh/Branch:

·         Địa chỉ/Address:

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Họ tên:...........................................

                                                                                                   

 

                                                                                                   

                                                                                                

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.