……………………..(TÊN DOANH NGHIỆP)

Đơn vị: ……………………………

……, ngày        tháng         năm         

 

ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Kính gửi:………………(Cấp thẩm quyền bổ nhiệm nhân sự trong doanh nghiệp)

-            Căn cứ Quyết định bổ nhiệm …………………………………………;

-            Căn cứ kết quả hoạt động trong năm ………… kế hoạch hoạt động kinh doanh năm ………... của Tổng Giám đốc;

-            Căn cứ nhu cầu công việc;

-            Căn cứ năng lực, thái độ kết quả làm việc của nhân viên,

 

A.         ĐỀ XUẤT CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Trưởng Đơn vị)...................................................................... kính đề nghị …………... xem xét bổ nhiệm nhân viên tên sau vào chức danh ........................................................  (in đậm)

 

I.       Thông tin nhân

-             Họ tên             :                                              

-             Ngày tháng năm sinh       :                      

-             Đơn vị công tác    :          

-             Chức danh hiện tại           :          

-             Ngày vào làm việc chính thức tại [CONG TY]:

-             Địa chỉ hiện tại     :          

-             Địa chỉ hộ khẩu    :          

-             Điện thoại            : quan:                                   ext:

                                                  Di động:

 

II.      Thông tin về kinh nghiệmthành tích

1.          Các vị trí, công việc từng đảm nhận tại [CÔNG TY] đơn vị khác (nếu ):

(ghi từng giai đoạn)

 

2.          Các thành tích đạt được khen thưởng trong quá trình công tác tại [CÔNG TY]:

 

3.          Kết quả đáng giá …… 3 (ba) năm gần nhất:

 

III.    Thông tin về đào tạohuấn luyện:

1.          Trình độ học vấn:

-             Trường                       :

-             Chuyên ngành            :

-             Trình độ                     :     (Tiến /Thạc /Đại học/Cao đẳng, …)

-             Hình thức đào tạo      :     (Chính quy/Chuyên tu/Tại chức, …)

-             Năm tốt nghiệp          :

2.          Các chứng chỉ khác (học bên ngoài học tại công ty):

 

3.          Các kiến thức cần đào tạo bổ sung:

 

IV.    CÁCH ĐẠO ĐỨC NHÂN

1.          Tính tuân thủ nội quy của Công ty:

 

2.          Thái độ làm việc:

 

3.          cách đạo đức nhân:

 

V.      DO BỔ NHIỆM:

 

 

VI.    THỜI ĐIỂM BỔ NHIỆM:

 

Trân trọng,

 

                                                                                                 TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

           

B.      Ý KIẾN CỦA ………………:

I.       Đánh giá chung:

 

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

Bằng cấp chuyên môn

£

£

Các khóa đào tạo bắt buộc tham gia

£

£

Kinh nghiệm làm việc

£

£

Đánh giá chuyên môn của Khối Nghiệp vụ

£

£

 

II.      Kết luận:

£ Phù hợp để bổ nhiệm vị trí:...............................................................................................

£ Không phù hợp để bổ nhiệm vị trí:....................................................................................

Ý kiến khác:............................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

………., ngày …. thángnăm….

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

( tên ghi họ tên)

 

C.     PHÊ DUYỆT:

         Ý kiến:

 

………., ngày …. thángnăm….

NGƯỜI PHÊ DUYỆT

( tên ghi họ tên)

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.