[TÊN CÔNG TY]

[TÊN ĐƠN VỊ]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................

......., ngày ..... tháng ......năm 20...

ĐỀ XUẤT

MUA SẮM TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

Định kỳ (tháng... năm ...)

Đột xuất

Kính gửi: ........................................................................

-        Căn cứ Điều lệ Công ty................. (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

-        Căn cứ thẩm quyền của Giám đốc/Tổng giám đốc trong Công ty;

-        Căn cứ Quy chế mua sắm và thanh lý tài sản của Công ty;

-        Căn cứ trên nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý trong đơn vị.

Phòng / Ban.......... sau đây đề xuất việc mua sắm các tài sản như sau:

STT

Danh mục tài sản

Mô tả cụ thể

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

________________________________
Họ tên:

 

Ngày ... tháng ... năm ....

Ý KIẾN CỦA ..............

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Ngày ... tháng ... năm ....

Ý KIẾN CỦA ..............

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Ngày ... tháng ... năm ....

Ý KIẾN CỦA ..............

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.