CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------- 

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

(Số: ……………./HĐKGHH)

 -         Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

-          Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về thương mại;

-          Căn cứ vào khả năng và nhu hai Bên.

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ...................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO HÀNG (BÊN A): …………………………………………………………………...

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………….........

Fax:  ……………………………………………………………………………………...…………

Mã số thuế:  ………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:  ………………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………

Chức vụ:  ……………………………………………………………………......... làm đại diện.

BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG (BÊN B): …………………………………………………………..

Địa chỉ: .…………………………………………………………………………………….........

Điện thoại: …………………………………………………………………………………….........

Fax: …………………………………………………………………………………………….......

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………............……………….

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………. làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1.          ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Bên chủ hàng …………………. giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gửi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:

Số TT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Chiết khấu

Thành tiền

Ghi chú

 

1

             

2

             

3

             

4

             

1.2. Bên B bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được Bên A đồng ý bằng văn bản.

1.3. Bên B có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ, hết hạn sử dụng bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gửi những mặt hàng chậm luân chuyển.

ĐIỀU 2.          THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN HÀNG

1.         Thời gian giao hàng:

Bên A và Bên B thỏa thuận thời gian giao nhận hàng hóa. Bên A sẽ chủ động liên lạc cho Bên B để chào hàng. Bên B phải thông báo lịch nhận hàng cụ thể cho Bên A trước thời gian giao hàng ít nhất (05) ngày để Bên A chuẩn bị.

2.         Địa điểm giao hàng:

Địa điểm giao hàng do hai bên thỏa thuận, hoặc nếu các bên không có thỏa thuận gì thêm địa điểm giao hàng sẽ mặc nhiện là tại kho của Bên B tại(....................................................................)

3.         Trách nhiệm của hai bên:

- Nếu Bên A không đến giao hàng đúng lịch đã thỏa thuận thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo thực tế mà Bên B phải chịu.

- Bên A phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng, phải thông báo trước cho Bên A hoặc chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng của Bên A (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng được).

- Sau khi nhận hàng, Bên B phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về Bên A và Bên A có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

- Bên B có quyền từ chối không nhận hàng nếu Bên A giao hàng không đúng loại hàng ghi trong vận đơn và yêu cầu Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường do việc chậm trễ giao hàng.

- Hàng giao phải đảm bảo nguyên vẹn theo quy cách hàng hoá lúc giao nhận tại nơi nhận hàng của Bên B; không bị bóp méo, dập nát, gãy, vỡ, biến dạng hoặc thiếu hụt. Nếu hàng hóa không đúng theo yêu cầu chất lượng, số lượng như biên bản nhận hàng Bên A  phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A.

ĐIỀU 3.          PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Đợt 1: Ngay sau khi mỗi lần nhận hàng, Bên B sẽ tạm ứng cho Bên A số tiền tương ứng với 30% giá trị đơn hàng.

Đợt 2: Bên B thanh toán cho Bên A số tiền còn lại khi Bên B hoàn thành xong việc bán hàng hoặc dựa trên số hàng bán được theo tháng, số tiền này được khấu trừ với số hàng hóa mà Bên B trả lại.

Mọi đợt thanh toán (02) bên phải lập thành biên bản và có chữ ký (02) bên hoặc người đại diện của (02) bên.

ĐIỀU 4.          TRÁCH NHIỆM XẾP DỠ HÀNG HÓA

1.         Bên B (A) có trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa.

- Tại địa điểm có thể tổ chức xếp dỡ chuyên trách thì chi phí xếp dỡ do Bên A chịu.

- Trong trường hợp Bên A phụ trách xếp dỡ (không thuê chuyên trách) thì bên vận tải có trách nhiệm hướng dẫn về kỹ thuật xếp dỡ.

2.         Thời gian xếp dỡ giải phóng phương tiện là ……….. giờ.

Nếu cần xếp dỡ vào ban đêm, vào ngày lễ và ngày chủ nhật Bên A phải báo trước cho Bên B ……. giờ, và phải được sự đồng ý của Bên B.

ĐIỀU 5.          BẢO HÀNH, SỬA CHỮA HÀNG HÓA

- Bên B có thể thay mặt Bên A trong chức năng bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do Bên A ấn định. Bên A phải chịu trách thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế cho Bên B.

- Bên A phải tổ chức huấn luyện kỹ nghệ lắp ráp, bảo hành, sửa chữa hàng hóa cho người của Bên B.

ĐIỀU 6.          QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:

- Yêu cầu Bên B thanh toán đúng thời hạn theo Hợp đồng này;

- Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại trong các trường gây ra thiệt hại như quy định tại Hợp đồng này;

- Có quyền cho phép Bên B sử dụng nhãn hiệu của mình đồng thời yêu cầu Bên B phải sử dụng bảng hiệu do mình thiết kế.

- Bên A cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin về khối lượng hàng hóa từng chuyến. Bên A phải cung cấp cho Bên B các tài liệu, chứng từ hợp pháp theo quy định liên quan đến hàng hóa vận chuyển để Bên A để thuận tiện cho Bên B trong quá trình giao nhận, vận chuyển. Bên A hoàn toàn chịu các trách nhiệm pháp lý liên quan đến chứng từ xuất xứ hàng hóa;

ĐIỀU 7.          QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- Yêu cầu Bên A chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thoả thuận;

- Yêu cầu Bên A giao hành đúng quy cách và phương thức như theo thỏa thuận;

- Bên B không chịu trách nhiệm bồi thường vật chất cũng như thời gian chậm trễ giao hàng trong trường hợp hàng hóa bị kiểm tra, giam giữ hoặc bất kỳ sự can thiệp nào của cơ quan quản lý thị trường hoặc các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong quá trình vận chuyển hàng hóa;

- Bồi thường thiệt hại cho Bên A trong trường hợp Bên B để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

ĐIỀU 8.          XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

- Bên A thực hiện bồi thường cho Bên B nếu Bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì Bên A phải bồi thường tất cả các chi phí phát sinh của Bên B do việc không thực hiện nghĩa vụ của Bên A và các chi phí khác có liên quan (Do hai bên xác định và thoả thuận thống nhất).

Bên B thực hiện bồi thường cho Bên A nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì Bên B phải bồi thường tất cả các chi phí thiệt hại của Bên A do Bên B gây ra và các chi phí khác có liên quan (Do hai bên xác định và thoả thuận thống nhất).

ĐIỀU 9.          GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

-       Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này trước tiên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải và đảm bảo quyền lợi hợp pháp giữa các Bên.

-       Trong trường hợp không đạt được thoả thuận trong vòng (30) ba mươi ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân cấp Quận/Huyện có thẩm quyền.

-         Luật pháp Việt Nam hiện hành là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp của Hợp đồng này.

-       Trong thời gian có mâu thuẫn hoặc có tranh chấp đang được giải quyết thì các Bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, ngoại trừ vấn đề đang bị tranh chấp.

ĐIỀU 10:        SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 10:        CAM KẾT CHUNG

-     Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Mọi thay đổi, bổ sung đều phải được các Bên đồng ý bằng văn bản.

-     Bên nào tự ý đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường tổng số tiền đã ký trong Hợp đồng cho Bên còn lại.

-     Hợp đồng được tự động thanh lý sau khi hai Bên hoàn thành xong các nghĩa vụ và điều khoản trong Hợp đồng.

-     Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản, mỗi Bên giữ (01) một bản có giá trị như nhau kể từ ngày hai Bên cùng ký kết.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.