Mẫu số: 111 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

KIẾN NGHỊ

TẠM ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ CỦA BỊ CAN

 

Kính gửi: ...............................................................................................................................

 

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

đã ra Quyết định khởi tố bị can số: ..................................................  ngày ............  tháng ......... năm...........

đối với bị can:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh  ngày...........tháng .........năm ................... tại: .............................................................................................................

Quốc tịch:..............................................................Dân tộc:...................................................Tôn giáo: ..........................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ..................................................................................................................................

cấp ngày ............ tháng .......... năm ..................... Nơi cấp: ............................................................................................

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tiền án/tiền sự:  ........................................................................................................................................................................

đã có hành vi ..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

phạm vào Điều ........................ Bộ luật Hình sự.

Hiện nay bị can: ...........................................................................................................................................................

đang giữ chức vụ: ....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Xét thấy việc bị can tiếp tục giữ chức vụ gây khó khăn cho việc điều tra,

Căn cứ Điều 5, Điều 36, Điều 39 và Điều 181 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

kiến nghị ........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

tạm đình chỉ chức vụ ............................................................................................................................................................

mà bị can ..............................................................................................................................................  đang đảm nhiệm.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được bản kiến nghị này, yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý bị can tạm đình chỉ chức vụ của bị can phải trả lời bằng văn bản cho Cơ quan ...............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... biết.

                                                                         

Nơi nhận:

- Như trên;

- VKS  ............................

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

    

 

..........................................................................................................

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.