CÔNG TY CỔ PHẦN

[………….]

Số /NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

……., ngày…..tháng…..năm 20…..

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

-           Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

-           Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần [………….] được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày [………….];

-          Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần [………….] ngày [………….];

-           Theo yêu cầu công việc của đơn vị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Nay bổ nhiệm Ông/Bà         : [………….]            Sinh ngày: [………….]

Căn cước công dân số          : [………….]            Ngày cấp: [………….]

Nơi cấp                                 : [………….]

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: [………….]

Đảm nhận chức vụ               : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN [………….] kể từ ngày ký.

Điều 2:

Trách nhiệm và quyền hạn:

-           Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

-           Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

-           Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

-           Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

-           Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

-           Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

ĐIỀU 3:

Các phòng ban Công ty và Ông/Bà: [………….] chiếu theo quyết định thi hành.

   Nơi nhận:

-         Như điều 3

-         Lưu hồ sơ

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA

( Ký tên, Đóng dấu)

            

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.