LOGO

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/NQ-…….

.........., ngày … tháng … năm  ...

                                                                       

NGHỊ QUYẾT

 Về việc xử lý khiếu nại tố cáo

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ...............................

 

 -          Căn cứ  chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị số........................................

-          Căn cứ quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo của Công ty được thông qua ngày...............................

-          Căn cứ vào biên bản họp xử lý khiếu nại số ...............................................................................

 

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1.

Trên cơ sở ông/bà .................................. là cổ đông của Công ty cổ phần ..........  có yêu cầu khiếu nại/tố cáo về việc            

...........................................................................................................................................................

(Lưu ý: Phải ghi rõ nội dung khiếu nại, tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ)

Công ty sẽ

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định, chấm dứt hành vi bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại)

ĐIỀU 2:

Giao cho Ông/Bà ….. Tổng giám đốc/Giám đốc Công ty thực hiện các công việc như trên Điều 1 của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

 

Nơi nhận:

- HĐQT (1b) BC;

- Giám đốc công ty (1b) TH;

- Quản lý phòng ..... (1b) TH;

- Ông ......... BC;

- Lưu VT (1b), (M)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(ký, họ tên, đóng dấu)

                     

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.