PHIẾU BIỂU QUYẾT / VOTE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH …

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………..

                  ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING OF THE YEAR OF FINANCIAL YEAR 20…...

    JOINT STOCK COMPANY……………………………..

Cổ đông / Shareholders: …………………………………………………………………………......................................................................

Đại diện bởi / Represented by:…………………………........……………………….............................................................................................

Chứng minh nhân dân ( Hộ chiếu ) số / ID (Passport) No :................................................................................................................................

Số đăng ký sở hữu / Ownership number: ………………………...……………………………….........................................................................

Số cổ phần sở hữu / Number of shares owned : ……………………………………………...….....................................................................

Tổng số phiếu biểu quyết / Total number of votes :…………………………………………….......................................................................

MÃ SỐ : ………...

CODE : ………….


NỘI DUNG

CONTENT

 

Tán thành

Agree

Không tán thành

Disagree

Ý kiến khác

Other opinion

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm … của Hội đồngQuản trị / Report on the performance of the Board of Directors in …

 

 

 

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm …… của Ban Tổng Giám đốc / Report of the Board of Directors' …… results

 

 

 

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm … / Business Plan in ………. ………..

 

 

 

Nội dung 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm … của Ban Kiểm soát / Company Inspection Report of the Supervisory Board of …

 

 

 

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm … đã được kiểm toán /  Adoption of the audited financial statements for …

 

 

 

 

                                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  ….

                                                                                                             TP. Ho Chi Minh City,…………………………...

                                                                                                             CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

                                                                                                            SHAREHOLDER / AUTHORIZED PERSON

                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                         (Sign and write full name)

 

Ghi chú / Note:

  • Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” vào ô thích hợp.

           Please tick "√" in the appropriate box.

  •  Phiếu không hợp lệ: phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

             Invalid ballot: the ballot has no opinion Or have 02 or more comments.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.