Mẫu số: 01A/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài chính)

 

                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm …....

[02] Lần đầu ¨                [03] Bổ sung lần thứ ¨

                      ¨ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

 

                     ¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế  

               [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ:  .......................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố: ......................................................

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ...............................

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................

               [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ:  .......................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: ........................................

[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………

                                                                                         Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ

tiêu

 

Số tiền

1

Doanh thu phát sinh trong kỳ

[21]

 

2

Chi phí phát sinh trong kỳ

[22]

 

3

Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])

[23]

 

4

Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế

[24]

 

5

Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế

[25]

 

6

Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])

[26]

 

7

Thu nhập miễn thuế

[27]

 

8

Số lỗ chuyển kỳ này

[28]

 

9

Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])

[29]

 

9.1

Trong đó:

            + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%

 

[30]

 

9.2

            + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%

[31]

 

9.3

            + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi

[32]

 

 

            + Thuế suất ưu đãi (%)

[32a]

 

9.4

            + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác

[33]

 

            + Thuế suất khác (%)

[33a]

 

10

Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a])

[34]

 

11

Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm

[35]

 

11.1

Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có)

[35a]

 

11.2

                 + Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)

[35b]

 

12

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35])

[36]

 

[37] Đối tượng được gia hạn     

[37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ...........................................

[37b] Thời hạn được gia hạn: ....................................................................................

[37c] Số thuế TNDN được gia hạn : .........................................................................

[37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:...........................................,....................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:............

...., ngày......... tháng........... năm..........

                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

Ghi chú: - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.