Mẫu số 14

(Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH/TP………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ……………..…

Về việc người lao động không đến

nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

 

……, ngày … tháng … năm ……

Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………………. ……….............

 

Theo Quyết định số ……………………… ngày ....../...../..... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố............................................ về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …………………………….. đã tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho ông/bà ……………………. như sau:

Số tháng ông/bà……….……đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp là: ..............tháng, với tổng số tiền tương ứng là: ……………………..……. đồng (bằng chữ…………….…………………………………………………..………..).

Số tháng ông/bà …………………..chưa đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp là: ……...…tháng, với tổng số tiền tương ứng là:…….………….………… đồng (bằng chữ………….….……………………………………………….…………..).

Hiện nay, đã quá thời hạn nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định nhưng ông/bà vẫn chưa đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ…….…,…...…,…...…với tổng số tiền là ……..……..……... đồng (bằng chữ………….…………………………………..………………..…..đồng).

Đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện các thủ tục để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà ông/bà chưa đến nhận tiền.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ……..

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.