Mẫu số: 185

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

                                  

 ĐỀ NGHỊ

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

 

Kính gửi: Viện kiểm sát.............................................................................................

                            ............................................................................................................................................

 

Cơ quan.............................................................................................................................................................................. ............................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………

đang thụ lý điều tra vụ án....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ......................................... ngày ..........tháng ........ năm ................

của ......................................................................................................................................................................................................

và Quyết định khởi tố bị can số: ............................. ngày ........ tháng......... năm........................................... của

.................................................................................................................................................................................................................... đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác: ...............................................................................................................................................................................

Sinh ngày.............tháng ........... năm ...............tại:....................................................................................................................

Quốc tịch:..............................................................; Dân tộc:.........................................; Tôn giáo: ...............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................

cấp ngày............ tháng .......... năm  .................... Nơi cấp: ......................................................................................................  

Nơi cư trú: ......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Do nghi ngờ bị can không có năng lực trách nhiệm hình sự, Cơ quan ..................................

...............................................................................................................................................................................................................

đã có Quyết định trưng cầu giám định số:........................................ ngày ...........tháng ....... năm...................

Kết luận giám định số:.................................... ngày......... tháng ......... năm.......................... của.....................

.........................................................................................................................................................................................  như sau:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 447 và Điều 449 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan..............................................

...............................................................................................................................................................................................................  

đề nghị Viện kiểm sát.............................................................................................................................................................

áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với: ...................................................................................................  

Nơi nhận:

- VKS.................................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

..................................................................................................

 

 

 

                                                                                   

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.