BỘ TÀI CHÍNH

                     

Mẫu số B5 - 03/BC-NS/TABMIS

   

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

                     

(TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

   
                               

của Bộ Tài chính)

   
                                                 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (CẤP TỈNH/ CẤP HUYỆN/ CẤP XÃ)

 

THEO HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN, NIÊN ĐỘ ……

   

Từ ngày hiệu lực …... đến ngày hiệu lực………

   

Đến ngày kết sổ  …………….

   
     
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: …………. 

     

STT

Đơn vị (1)

Tính chất nguồn kinh phí (2)

Chương

Loại khoản

Mã chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

Mã kho bạc

Dự toán được sử dụng trong năm

Dự toán giữ lại theo chế độ

Lũy kế chi từ đầu năm

Dự toán được chuyển sang năm sau

Dự toán hủy bỏ

Dự toán còn lại

 

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

 

Dự toán năm trước chuyển sang

Dự toán giao đầu năm

Dự toán điều chỉnh (3)

Thực chi

Dư tạm ứng chưa thanh toán

Dự toán được chuyển sang năm sau

Dư cam kết chi chuyển sang năm sau

Dư tạm ứng được chuyển năm sau

 

Tổng cộng

Chia ra

 

Dư dự toán năm trước chuyển sang

Dư cam kết chi năm trước chuyển sang

Dư tạm ứng năm trước chuyển sang

 
 

1

2

3

4

5

7

8= 9+11+12+13

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi dự trữ quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi viện trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Kinh phí khoán, tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Kinh phí không tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Chi chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Chi dự trữ quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Chi viện trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  (*) Tổng Giám đốc đối với KBNN, Giám đốc đối với các KBNN địa phương

                           
 

   (1) Báo cáo chi tiết các đơn vị dự toán cấp IV

                                   
 

   (2) Chi tiết theo các mã tính chất nguồn vốn

                                   
 

   (3) Dự toán điều chỉnh là hiệu số giữa số bổ sung và số điều chỉnh dự toán trong năm

                         
                                   

…, ngày … tháng .... năm.....

   
 

Người lập biểu

           

Kiểm soát

           

Tổng Giám đốc/ Giám đốc (*)

   
                                                 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.