[TÊN CÔNG TY]

[NAME OF COMPANY]

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom - Happiness

 

 Số:/............ –TCKT

No:/............. - TCKT

                      ............. ngày ...... tháng ..... năm ...........

.........., dates ..... month ......... year ............

 

THÔNG BÁO

NOTIFICATION

Về việc: Chi trả cổ tức cổ phần năm .........

Rev: On the payment of dividends for ...............

Kính gửi:   Quý cổ đông [Tên công ty]

To: The shareholders of [Name of company]

 

- Căn cứ Điều lệ [Tên công ty] / Pursuant to Charter [Name of company]

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày ......................... của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính ............. của [Tên công ty]; 

Pursuant to Resolution No.01/NQ-ĐHĐCĐ date ............of the annual general meeting in the finacial year ............... of [Name of company]
- Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-HĐQT ngày.................. của Hội Đồng Quản Trị về việc chi trả cổ tức năm ..................
- Pursuant tothe Decision No......../QĐ-HĐQT date .............. of the Board of Directors on the payment of dividends for..................

[Tên công ty] trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm ................ như sau:

[Name of company] would like to announce to shareholders on the payment of dividends for.......... as follows:

 

1. Loại cổ phiếu:

Type of shares:           

Cổ phần phổ thông

Common stock

2. Mệnh giá:  

Par value:

10.000 đ ( Mười nghìn đồng)

10.000 đ ( Ten thousands)

3.Tỷ lệ chi trả cổ tức:

Dividend payout ratio:

..........%/năm (tính trên mệnh giá)

..........%/year (value on command)

4. Ngày chốt danh sách cổ đông:   

Closing date list of shareholders:

Ngày ...................

Date ....................

5. Thời gian chi trả cổ tức:  

The time of dividend payment:

Ngày ...................

Date ....................

             

Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian giữa thời điểm kết thúc chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức ( từ ngày ................ đến ngày .............) thì người được chuyển  nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty./ If a shareholder transfers his/her shares during the period from the completion of the compilation of the list of the shareholders and the time of dividend payment ( from ....................to ..................) the transferee is a person who receive of dividends from the Company.

6. Địa điểm chi trả cổ tức

The locations of dividend payment:

 

Phòng tài chính kế toán [Tên công ty]

Địa chỉ: .................................................

Financial and Accouting Department [Name of company]

Address: ...............................................         

7. Hình thức chi trả cổ tức:  

Payment method

Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Payment by bank transfer or payment of cash.

 

8.Thủ tục chi trả cổ tức/ Dividend payment procedures:

a. Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký./ The shareholders receives the dividend by cash: Please bring your ID card and certificate of share ownership (for individuals) or referral letter/ power of attorney (for organizations) signed by the legal representative of the organization.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND của người được ủy quyền./ If a shareholder authorizes another person to receive, there must be a power of attorney by the competent authority; it must be enclosed  with ID card and certificate of share ownership; ID card of the authorized person.

 

b. Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau/ Shareholders receive dividend by bank transfer such stake by:

Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu trả phí chuyển tiền). / Shareholders register to transfer using the form attached ( Shareholders will pay the transfer fees)

Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về: Phòng tài chính kế toán [Tên công ty]/ All letter of request for dividend payment by transfer please send to: Financial and Accouting Department [Name of company]

 

Nơi nhận/ Recipients:
- Như trên/ As above;
- Lưu VT, TK/ Save VT, TK;

                              
CHỦ TỊCH HĐQT    
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS   
  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ LEGAL REPRESENTATIVE
GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR 


 
 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.