Đơn vị/ Company: .......................

      Địa chỉ/ Adrress: ......................

 

 

 

PHIẾU THU

RECEIPT

Ngày.....tháng.......năm....

On….month…year…

Quyển số/ Book no: ....

Số/ No: ........................

Số tiền/Total Amount:........

Họ và tên người nộp tiền/ Name of Payment Applicant.................................................................

Địa chỉ/ Address:............................................................................................................................

Lý do nộp/ For reason:..................................................................................................................

Số tiền/ Total Amount::............................................ (Viết bằng chữ/ In words):...........................

.......................................................................................................................................................

Kèm theo/ Attached:.......................................Chứng từ gốc/ Original document(s):……………

 

 

Ngày....tháng....năm...

On…month…year…

 

Giám đốc/ Director
(Ký, họ tên, đóng dấu/ Sign, full name, stamp)
 

Kế toán trưởng/ Chief accountant
(Ký, họ tên/ Sign, full name)

Người nộp tiền/ Payment Applicant
(Ký, họ tên/ Sign, full name )

Người lập phiếu/ Prepared by
(Ký, họ tên/ Sign, full name)

Thủ quỹ/ Cashier
(Ký, họ tên/ Sign, full name)

 

 

               

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ)/ Received enough money(in words):...........................................

+ Tỷ giá ngoại tệ/ foreign exchange rate:.......................................................................................

+ Số tiền quy đổi/ Conversion amount:..........................................................................................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.