So sánh công ty TNHH một thành viên là tổ chức với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trả lời:

Thân gửi anh/chị

Liên quan đến nội dung anh/chị quan tâm, chúng tôi xin trả lời như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 26/11/2014

II. Nội dung tư vấn:

1. Khái niệm 

a) Công ty TNHH một thành viên:

Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.


b) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.


2. So sánh công ty TNHH một thành viên là tổ chức và Công ty TNHH hai thành viên trở lên

a) Giống nhau
- Về đặc điểm :
 + Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 + Không được quyền phát hành cổ phần.
- Về người đại diện theo pháp luật :
 + Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp
b) Khác nhau

Tiêu chí so sánh Khác nhau
Công ty TNHH một thành viên là tổ chức Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đặc điểm

( Điều 47, Điều 73)

- Thành viên là tổ chức.

- Số thành viên: 1

- Thành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

- Thành viên là tổ chức hoặc cá nhân

- Số thành viên: Không lớn hơn 50

- Thành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp.
Vốn điều lệ
(Điều 48, Điều 74)

Vốn điều lệ: tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ: tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

Cơ cấu tổ chức
(Điều 55, Điều 78

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức có 2 mô hình sau :
a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
a) Công ty TNHH có  hơn 11 thành viên thì bắt buộc phải có Ban Kiểm Soát .

b) Công ty TNHH có ít hơn 11 thành viên thì có thể thành lập Ban Kiểm Soát (phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

Người đại diện theo pháp luật
( Điều 13, Điều 78)

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Những người có thể là người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.


Thông qua bảng nêu trên chúng ta cũng đã có thể hiểu hơn sự khác biệt giữa công ty TNHH một thành viên là tổ chức với công ty TNHH 2 thành viên thông qua các tiêu chí đặc điểm, vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức và người đại diện theo pháp luật. 

Chúng tôi hy vọng ý kiến tư vấn trên có thể giải đáp phần nào vướng mắc của anh/chị. Đồng thời, Anh/Chị lưu ý, nội dung tư vấn nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, việc áp dụng nội dung tư vấn trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể. 
Trân trọng! 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.