THỦ TỤC HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VPĐD/ĐĐKD

Các Bước

Nội Dung

Ghi Chú

A.        Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục

1.    Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ;        không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng        ghim kẹp); hồ sơ phải sử dụng giấy khổ A4;

2.    Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc,        sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ        thống        ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có        những thông tin trên;

3.    Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký        kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai        khác;

4.    Một số điều cần biết sau đăng ký doanh nghiệp.

 

B.        Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy                định.

Bước 2:  Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng                Đăng ký kinh doanh

+   Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Sáng      từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13      giờ đến 17 giờ. Thứ Bảy: Sáng từ 7 giờ 30      phút  đến 11 giờ 30 phút.

+   Lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

Bước 3:  Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp                lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của                doanh nghiệp.

Bước 4:  Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận,                doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh                để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký                nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh                nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.

 

C.        Cách thực thực hiện

- Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

 

D.        Thành phần, số lượng hồ sơ.

Thành phần hồ sơ:

1-        Giấy đề nghị hiệu đính Giấy chứng nhận đăng   ký        doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt        động chi nhánh/văn phòng đại diện/Địa điểm kinh        doanh (mẫu quy định).

2-        Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh        nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi        nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

3-        Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng        không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

4-        Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

E.        Thời hạn giải quyết.

02    ngày làm việc.

 

G.    Đối tượng thực         hiện.

Các doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

 

H.    Cơ quan thực hiện

Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1

 

I.           Kết quả thực hiện

-       Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

-       Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD nếu hồ sơ hợp lệ;

-       Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

 

K.    Lệ phí

Không thu phí

 

L.    Tên mẫu đơn, mẫu         tờ             khai

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

M.   Yêu cầu, điều kiện         thực hiện thủ tục         hành chính.

Doanh nghiệp được hiệu đính khi có đủ các điều kiện sau:

-       Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật, nội dung đề nghị hiệu đúng theo hồ sơ doanh nghiệp đăng ký.

 

N.    Căn cứ pháp lý của         thủ tục hành chính

+    Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa        xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày        26 tháng 11 năm 2014;

+    Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010        của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số        điều của Luật Doanh nghiệp;

+    Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của        Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+    Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của        Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về        thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-       CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký        doanh nghiệp;

+    Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày   21/01/2013        của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+    Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính        23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh        doanh.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.