Mẫu

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 
 
 

 

 

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                     386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.Ú

 

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

j  TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

— Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra từ đơn số:......................................

    nộp ngày:.................................

Phân loại quốc tế KDCN

 

 

k                                                                                                                                                          CHỦ ĐƠN                                          

   (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                                                                    

Điện thoại:                                               Fax:                                                 E-mail:

— Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

—  Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

l                                                                                  ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                                     E-mail:

m                                                                                   TÁC GIẢ

Tên đầy đủ:                                                                                                         Quốc tịch:

Địa chỉ:                                                                                                    

Điện thoại:                                               Fax:                                                     E-mail:

— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

s CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

       

 

n YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN

CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ

XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

o                                                                         PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền

—  Lệ phí nộp đơn cho mỗi sản phẩm của bộ sản phẩm/phương án của kiểu dáng công nghiệp

..... sản phẩm/phương án

 

—  Lệ phí công bố đơn

 

 

—  Lệ phí công bố từ hình thứ 2 trở đi                                                   

       ..... hình

 

—  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

 

 

—  Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung

..... sản phẩm/phương án

 

—  Phí thẩm định nội dung

..... sản phẩm/phương án

 

 

Tổng số phí, lệ phí phải nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

p                 CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

                                

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm.......trang x .......bản 

— Bản mô tả bằng tiếng......., gồm.......trang

— Bộ ảnh chụp/bản vẽ, gồm.......ảnh  x .......bộ

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục SHTT)

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng........

     — bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

              — bản gốc đã nộp theo đơn số:..............................)

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)  

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

—

—

—

 

 

—

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

—

 

—

—

—

—

—

—

—

—

s                                               CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                             Khai tại: …… ngày … tháng … năm…

                                                                                                 Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                                 Còn…trang bổ sung

 

 

Trang bổ sung số:

k                                                              CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

m                                                      TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả  thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

 

Tên đầy đủ:                                                                                                           Quốc tịch:

                                                                                      

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                   Fax:                                                    Email:

 

Tên đầy đủ:                                                                                                             Quốc tịch:

                                                                          

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                    Fax:                                                     Email:

r                                                             CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sCHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

 

Còn…trang bổ sung

 

 

 

Ú Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp. 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.