TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC TẬP - ÔN THI MÔN PHÁP LUẬT TÀI SẢN, QUYỀN SỞ HŨU VÀ QUYỀN THỪA KẾ (LIÊN TỤC CẬP NHẬP)

Tổng hợp các tài liệu học tập và tài liệu ôn thi môn Pháp luật về Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế (lý thuyết, câu hỏi nhận định, tình huống, đề thi sưu tầm dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành luật.


 
I. LÝ THUYẾT

1.         Slide bài giảng Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Slide-bai-giang-Phap-luat-ve-TAI-SAN-QUYEN-SO-HUU-VA-THUA-KE-11718/

II. ĐỀ THI TỔNG HỢP

1.         Đề thi hết môn Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế lớp TM 38A

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-het-mon-tai-san-quyen-so-huu-va-quyen-thua-ke-lop-tm-38a-8604/

2.         Đề thi hết môn Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế lớp HC 38A

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-het-mon-tai-san-quyen-so-huu-va-quyen-thua-ke-lop-hc-38a-8603/

3.         Đề thi năm 2013 môn Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế lớp HC 37

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-nam-2013-mon-tai-san-quyen-so-huu-va-quyen-thua-ke-lop-hc-37-8602/

4.         Đề năm 2014 Tmôn tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế lớp TM 38B

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-nam-2014-tmon-tai-san-quyen-so-huu-va-quyen-thua-ke-lop-tm-38b-8597/

5.         Tổng hợp 03 đề thi pháp luật Tài sản, Quyền sở hữu và quyền thừa kế

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Tong-hop-03-de-thi-phap-luat-Tai-san-Quyen-so-huu-va-quyen-thua-ke-11719/

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC