Giá: 10.000 đ

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ

CHỐNG CẠNH TRANH

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Và Chống Cạnh Tranh (Sau đây gọi là “Cam kết”) này được lập và có hiệu lực vào ngày __ tháng __ năm 20__ bởi và giữa Các Bên sau đây:

BÊN A: _________________,  có mã số thuế/CCCDsố là _________,

địa chỉ ______________________, Việt Nam được đại diện bởi _________________

BÊN B: _________________,  có mã số thuế/CCCDsố là _________,

Địa chỉ ______________________, Việt Nam được đại diện bởi _________________

 

BÊN A và Bên B theo Cam kết này khi gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên” hoặc “Hai Bên”.

Các Bên đồng ý ký kết Cam kết này theo các điều khoản, điều kiện như sau:

 

I.          Đối tượng bảo mật

1.1    Bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là thông tin có được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ công khai (trừ trường hợp được tiết lộ một cách hạn chế cho một số người có liên quan) và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Theo đó, bí mật kinh doanh được bảo mật thuộc sở hữu của BÊN A bao gồm: Danh sách và thông tin của đối tác, khách hàng; Báo cáo kết quả kinh doanh, nghiên cứu thị trường và khách hàng của BÊN A; Các kế hoạch kinh doanh của BÊN A; Quy trình của các hoạt động quản trị, kinh doanh và vận hành sản phẩm của BÊN A; Các bí quyết phát triển sản phẩm, kinh doanh của BÊN A; Các hợp đồng đã ký kết hoặc đang trong quá trình thương thảo của BÊN A; Bảng lương thưởng của người lao động; Điều lệ BÊN A; Các Quy chế, chính sách và văn bản điều hành nội bộ của BÊN A.

1.2    Thông tin mật

Thông tin mật của BÊN A bao gồm: Thông tin cá nhân của thành viên ban quản trị BÊN A, người lao động, đối tác và khách hàng của BÊN A; Thông tin về đăng ký kinh doanh và các giấy phép mà BÊN A có được; Bí mật về quản lý nhà nước an ninh quốc phòng mà BÊN A có được trong quá trình kinh doanh.

1.3    Tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ của BÊN A là những tài sản vô hình được tạo ra bằng nguồn tài chính của BÊN A thông qua các hoạt động như: thuê, giao việc, nhận chuyển giao. Theo đó, tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của BÊN A bao gồm: Các phần mềm; Các hình ảnh, đồ hoạ được tạo ra trong quá trình kinh doanh; Các sáng chế; Kiểu dáng công nghiệp; Giải pháp hữu ích; Thương hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ; Tên thương mại của BÊN A; Bí mật kinh doanh.

1.4    Chỉ dẫn thương mại

Chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu, thông tin về sản phẩm, dịch vụ của BÊN A, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá hoặc các tài liệu tiếp thị, hệ thống nhận diện thương hiệu của BÊN A.

II.      Thoả thuận bảo mật

2.1    Các hành vi được coi là vi phạm thoả thuận bảo mật

i.        Chiếm đoạt, công bố, phân phối, bán, cho thuê, sử dụng, sao chép, sửa chữa cắt xén, huỷ bỏ các tài sản trí tuệ, bí mật kinh doanh của BÊN A mà không được phép của BÊN A.

ii.     Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh và tài sản trí tuệ của BÊN A bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của BÊN A.

iii.   Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh và tài sản trí tuệ của BÊN A mà không được phép của BÊN A.

iv.   Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập hoặc làm bộc lộ các bí mật kinh doanh và tài sản trí tuệ của BÊN A.

v.      Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục mà BÊN A mà không phục vụ cho hoạt động của BÊN A.

vi.   Sử dụng nhãn hiệu sai với hệ thống nhận diện thương hiệu của BÊN A gây thiệt hại cho BÊN A hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng hoặc công chúng.

vii. Sử dụng các tài liệu, vật phẩm có dấu hiệu của hệ thống nhận diện thương hiệu BÊN A cho mục đích riêng hoặc các hành vi nhằm gây tổn hại cho thương hiệu, uy tín của BÊN A.

viii.                       Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật theo các quy định tại Cam kết này.

2.2.  BÊN B cam kết

i.        Các thông tin bí mật kinh doanh và tài sản trí tuệ của BÊN A mà BÊN B được tiếp cận bằng bất kỳ hình thức nào là đối tượng cần được bảo mật bởi BÊN B. BÊN B cam kết không scan, sao chụp lại hay tạo ra bản sao của các thông tin tài liệu trên bằng bất kỳ hình thức nào cho mục đích không phục vụ cho mục đích của BÊN A. BÊN B cam kết không tự mình tiết lộ hoặc cho phép người khác tiết lộ, cho bất kỳ bên thứ ba nào (trừ những nhân viên/đồng nghiệp làm việc tại BÊN A là những người cùng được giao việc hoặc có thẩm quyền xử lý công việc liên quan) khi chưa được sự đồng ý trước bằng văn bản của BÊN A.

ii.     BÊN B chỉ sử dụng các thông tin bí mật kinh doanh và tài sản trí tuệ của BÊN A mà BÊN B được tiếp cận vào một việc duy nhất là thực hiện công việc do BÊN A phân công.

iii.   Hoàn trả hoặc hủy bỏ các thông tin bí mật kinh doanh và tài sản trí tuệ của BÊN A mà BÊN B tiếp cận được ngay cả khi không có yêu cầu của BÊN A.

iv.   Việc tiết lộ thông tin bí mật kinh doanh và tài sản trí tuệ khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của BÊN A và sử dụng sai mục đích công việc xem như vi phạm Cam kết này. BÊN B cam kết chịu đầy đủ trách nhiệm bao gồm cả việc bồi thường các tổn thất gây ra cho BÊN A và/hoặc khách hàng của BÊN A.

III.   Thoả thuận chống cạnh tranh

3.1    Các hành vi vi phạm thoả thuận chống cạnh tranh của BÊN A

i.        Tiết lộ, sử dụng bí mật kinh doanh, chỉ dẫn thương mại và tài sản trí tuệ của BÊN A phục vụ cho đối thủ cạnh tranh của BÊN A hoặc bên thứ ba có lợi ích mâu thuẫn với BÊN A.

ii.     Sử dụng trái phép các chỉ dẫn dấu hiệu thương mại của BÊN A cho mục đích kinh doanh riêng khác nhằm làm cho người khách hiểu lầm đó là hoạt động kinh doanh của BÊN A.

iii.   Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của BÊN A nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của BÊN A

iv.   Nói xấu, đặt điều, vu khống, thực hiện các hành vi trực tiếp/gián tiếp làm ảnh ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng và hình ảnh của BÊN A trên thị trường kinh doanh gây ra sự sụt giảm doanh số của BÊN A.

3.2    Cam kết của BÊN B

i.        Trong thời gian hợp tác với BÊN A, BÊN B cam kết không nhân danh BÊN A trái phép và không thực hiện các hành vi vi phạm tại Điều 3.1 của Cam kết này.   

ii.     Trong vòng 01 (một) năm sau khi kết thúc hợp tác với BÊN A, BÊN B sẽ không được sử dụng bí mật kinh doanh và tài sản trí tuệ của BÊN A cũng như các thông tin khác để cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức khác mà BÊN B làm việc hoặc hợp tác. Đồng thời, BÊN B sẽ không thu hút hoặc lôi kéo khỏi BÊN A bất kỳ chuyên viên, cán bộ quản lý hoặc nhân viên nào của BÊN A, cho dù người đó có vi phạm hợp đồng bởi lý do từ chức hoặc chấm dứt công việc hay không;

IV.   Điều khoản thi hành

4.1    Mọi hành vi vi phạm Cam kết này đều được coi là vi phạm nghiêm trọng thoả thuận với BÊN A và có thể xử lý theo quy định pháp luật liên quan đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho BÊN A nếu có thiệt hại xảy ra bao gồm các chi phí thuê luật sư, các chi phí phục vụ cho việc tiến hành thu thập chứng cứ vi phạm, khởi kiện, yêu cầu bồi thường do hành vi vi phạm Cam kết này.

4.2    Nghĩa vụ trong Cam kết này có hiệu lực ngay cả khi BÊN B không còn hợp tác với BÊN A.

4.3    Mỗi điều khoản trong Cam kết này đều riêng biệt và có thể chia tách được. Trong phạm vi mà bất kỳ điều khoản riêng biệt của Cam kết này bị xem là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện, thì sẽ không ảnh hưởng hoặc làm giảm hiệu lực tiếp tục của việc thực hiện Cam kết này.

4.4    Không Bên nào được phép chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo Cam kết này cho người khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.

4.5    Cam kết này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Các Bên đã đọc, hiểu rõ các điều khoản trên và đồng ý ký tên dưới dây.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

___________________

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

___________________

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.