LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY

 

…………, Ngày…….. tháng…….. năm…………

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

 

 

 

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

 

Họ và tên: ................................................................  Chức vụ: .................................................

Đơn vị: ........................................................................................................................................

Thời gian đã làm việc tại Công ty :..........................................................................................

Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại: .....................................................................................

Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn: ..................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bắt đầu chấm dứt hợp đồng từ ngày: ......................................................................................

Ý kiến của người quản lý trực tiếp: .........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ý kiến của Phòng NS: ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ý kiến của Giám đốc điều hành: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

Người Xin phép

Trưởng bộ phận

Phòng NS

Giám đốc điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.