Mẫu 03

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

(Mặt trước)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
………..(1)………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………../(2) ………../GCN

 

 

GIẤY CHNG NHẬN

đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Chứng nhận: …………………………………(3) ....................................................................................

Tên giao dịch: ...........................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................................

Điện thoại: …………………..Fax: ……………………Email: ..............................................................

Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015:

Số: …………………………… Ngày tháng năm cấp: .............................................................................

Cơ quan cấp: ..............................................................................................................................................

Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Phạm vi được phép hoạt động huấn luyện bao gồm:................................................................................

Giấy chứng nhận có thời hạn đến ngày ….. tháng ….. năm ....................................................................

 

 

…….. , ngày …... tháng …... năm ………
………….. (4) ……….
(Ký và đóng dấu)

 

(Mặt sau)

GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN

1. Gia hạn lần 1

Số Quyết định gia hạn .............................................................................................................................

Thời gian gia hạn từ ngày ….. tháng ….. năm .......................................................................................

Đến ngày ….. tháng ….. năm .................................................................................................................

 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm ………
………….. (4)
……….
(Ký tên, đóng dấu)

 

2. Gia hạn lần 2

Số Quyết định gia hạn ..........................................................................................................................

Thời gian gia hạn từ ngày ….. tháng ….. năm .....................................................................................

Đến ngày ….. tháng ….. năm ...............................................................................................................

 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm ………
………….. (4)
……….
(Ký tên, đóng dấu)

_______________

(1) Cơ quan được giao quản lý nhà nước về ATVSLĐ thuộc Bộ (nếu được giao)

(2) Năm cấp giấy chứng nhận.

(3) Tên Tổ chức huấn luyện.

(4) Chức danh người đứng đầu.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.