Mẫu 03 - Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

 

………..1………..
………..2………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /GCN-…3

……4…….., ngày.... tháng... năm 20....Ảnh

03cm x 04cm

 

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

 

Cơ sở .......................................2..............................................................................

Cấp cho ông/bà: ...................... 5 ............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu 6........... Ngày cấp ..................... Nơi cấp: ............................................................................................

Đủ trình độ ...................... 7 ............................ trong khám bệnh, chữa bệnh.

 

 

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở giáo dục thực hiện việc công nhận.

2 Tên cơ sở giáo dục thực hiện việc công nhận.

3 Chữ viết tắt tên của cơ sở giáo dục thực hiện việc công nhận.

4 Địa danh.

5 Ghi đầy đủ họ và tên bằng chữ in hoa, đậm, đứng.

6 Ghi một trong ba thông tin về số chng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu còn hạn sử dụng.

7 Ghi rõ một trong các trường hợp sau đây: biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (Ví dụ: đủ trình độ phiên dịch từ tiếng Hàn Quốc sang tiếng Việt hoặc đủ trình độ phiên dịch từ tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh sang tiếng Việt).

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.