CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRI GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm …... hoặc quý.....năm....

 
 

[02] Lần đầu: 

[03] Bổ sung lần thứ      ]

[04] Tên người nộp thuế: ...............................................................................................  

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: .....................................................................................................................  

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố:.......................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email:...............................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):........................................................................................

           [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: .....................................................................................................................  

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ..................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ...............................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày...............................

 

                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Giá trị

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước

[21]

 

2

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra

[22]

 

3

Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào  

[23]

 

4

Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước

[24]

 

5

Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước

[25]

 

6

Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:

[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];

[26]

 

7

Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26]x10% 

[27]

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.  

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

               Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.