Mẫu 03c

Kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

______________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________________________________________

…….., ngày…..tháng……năm…….

 

BIÊN BẢN

Họp thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất …………………….(1)

 

Thực hiện quy định về thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Bộ Công Thương đã tiến hành họp thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ……….(1)

Thời gian bắt đầu: …………………………………

Địa điểm: …………………………………………..

I. Thành phần tham dự

1.     Hội đồng thẩm định

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Số thành viên có mặt:…/….. thành viên.

............................................................................................................................

Số thành viên vắng mặt: …/… thành viên. Thành viên vắng mặt là:…

Chủ trì: ......................................................................................................

Thư ký: .....................................................................................................  

2.     Đại diện……(2)

............................................................................................................................

II. Thông tin về dự án/cơ sở hoạt động hóa chất

Dự án/Cơ sở hoạt động hóa chất:……………………………………. (3)

Địa điểm thực hiện: …………………………………………………….

Chủ đầu tư/Tổ chức, cá nhân quản lý, điều hành: ………...…….…… (2)

Địa chỉ trụ sở chính: ……….., Điện thoại: …………… Fax:…….……

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghip/Giấy chứng nhận đầu tư số do ………… cấp ngày …… tháng ……… năm……

II. Nội dung

............................................................................................................................

III. Kết luận

............................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào ………. ngày ……. tháng ……….. năm ………/

 

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

                 - (1): Tên Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (thể hiện rõ tên dự án/cơ sở, tên tổ chức/cá nhân và phù hợp với phạm vi, đối tượng của Kế hoạch);

                 - (2): Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân;

- (3): Ghi đầy đủ tên của dự án, cơ sở hoạt động hóa chất theo hồ sơ dự án hoặc đăng ký thành lập cơ sở.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Ghi chú:

                 - (1): Tên Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (thể hiện rõ tên dự án/cơ sở, tên tổ chức/cá nhân và phù hợp với phạm vi, đối tượng của Kế hoạch);

                 - (2): Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân;

- (3): Ghi đầy đủ tên của dự án, cơ sở hoạt động hóa chất theo hồ sơ dự án hoặc đăng ký thành lập cơ sở.

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.