Mẫu số: 63  BH theo TT số 61/2017/TT-BCA  ngày 14/12/2017

               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

  BIÊN BẢN

Giao người thân thích của người bị tạm giữ/tạm giam

cho người thân thích khác chăm nom

 

Hồi ........... giờ ........... ngày ........... tháng .......... năm ...........................  tại....................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: .................................................... ...............................................................................................................................................................

thuộc Cơ quan. ............................................................................................................................................................................

Ông/bà: ............................................................. .....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................

đại diện chính quyền xã/phường/thị trấn....................................................................................................................

Ông/bà  ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. là người chứng kiến.

Căn cứ Quyết định/Lệnh(1) ........................................................ số: ............. ngày ........... tháng .......... năm .......... của Cơ quan ............................................................................................................................................................................................ đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:                                                                                                                                   

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

là người chăm nom cho:

Họ tên(2): ...................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại .............................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Tình trạng sức khỏe(3): ...........................................................................................................................................................  

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:                                                                                                                                   

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

Quan hệ với người bị tạm giữ, tạm giam(4): .............................................................................................................   

Căn cứ Điều 120 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập Biên bản giao(2) ..............................

...................................................................................................................................................................................................................... cho:

Họ tên(5): ...................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại .............................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

có trách nhiệm chăm nom trong thời gian(6)................................................................................................................................. bị tạm giữ/tạm giam tại ........................................................................................................................................................................

Biên bản kết thúc hồi ............. giờ ............. ngày ............. tháng .............. năm ...........................................................

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO CHĂM NOM

ĐIỀU TRA VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

     

 

                                                                                                                        

                             

    

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Quyết định tạm giữ/Lệnh tạm giam;

(2) Ghi rõ họ tên của người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam;

(3) Ghi rõ tình trạng sức khỏe là người tàn tật, người già yếu, người có nhược điểm về tâm thần không có người chăm sóc;

(4) Ghi rõ mối quan hệ theo điểm e khoản 1 Điều 4 BLTTHS;

(5) Ghi rõ tên tuổi người thân thích khác của người bị tạm giữ, tạm giam;

(6) Ghi rõ họ tên người bị tạm giữ, tạm giam.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.